การประยุกต์หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานจริยธรรมของผู้นำทางการเมือง

ผู้แต่ง

  • พระครูรัตนสุตากร ปราโมทย์ ล่องแก้ว
  • พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ เอมพันธ์

คำสำคัญ:

การประยุกต์หลักพุทธจริยธรรม, พัฒนามาตรฐานจริยธรรม, ผู้นำทางการเมือง.

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานจริยธรรมของผู้นำทางการเมืองเนื่องจากประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองแผ่นดินมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนจะเลือกคนที่ตนเห็นว่าดีที่สุด มีความเหมาะสมที่สุด และสามารถเข้าไปรักษาผลประโยชน์ให้แก่ตนมาเป็นผู้แทนของตน หากผู้นำขาดซึ่งจริยธรรมย่อมทำให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติเกิดความเสียหายได้มากกว่าบุคคลทั่วไป จริยธรรมของผู้นำจึงถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย เพราะฉะนั้นผู้นำจึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานจริยธรรมของผู้นำทางการเมืองเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองผู้อื่นและสังคมโดยส่วนรวม ในที่นี้ผู้เขียนมุ่งเขียนถึงหลักสัปปุริสธรรมคือธรรมของคนดีที่เหมาะสม ควรจะมี ควรจะเป็น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31