ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7

ผู้แต่ง

  • นางสาวฉันทนา ภุมมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ชุมชนการเรียนรู้,, วิชาชีพ,, กัลยาณมิตรธรรม 7,

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

           ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
ที่ครู ผู้บริหารและนักการศึกษารวมตัว ร่วมมือร่วมใจและเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐานการมีวิสัยทัศน์ การเห็นคุณค่า เป้าหมายและภารกิจ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยใช้ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรสร้างทีมการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง เป็นผู้นำร่วมกันเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพของตนเอง เน้นความสำเร็จและประสิทธิผลกับผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้บรรยากาศการมีความสุขของการทำงานร่วมกันในชุมชนจนเกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเกิดทีมร่วมแรงร่วมใจ สมาชิกมีภาวะผู้นำร่วมกัน มีบรรยากาศของการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพอย่างแท้จริง เป็นชุมชนกัลยาณมิตร มีโครงสร้างสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ดี และดำเนินการการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อศักยภาพของชุมชนฯ ด้วยกัลยาณมิตร 7 ประการ ได้แก่ เป็นผู้มีความน่ารัก (ปิโย) เป็นผู้ที่มีความน่าเคารพ (ครุ) เป็นผู้ที่ปฏิบัติจริงทั้งในด้านความคิด ความรู้และการปฏิบัติ (ภาวนีโย) เป็นผู้รู้จักใช้เหตุใช้ผล (วตฺตา จ) อดทนต่อถ้อยคำ (วจนกฺขโม) เป็นผู้ที่มีความรู้จริง รู้ลึก สามารถอธิบายในเชิงลึกจากสิ่งที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย (คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา) และเป็นผู้ที่ไม่แนะนำไปในทางที่เสื่อม (โน จฏฺฐาเน นิโยชเย) องค์คุณของกัลยาณมิตร 7 ประการนี้เป็นคุณลักษณะของสมาชิกทุกคนในชุมชนฯ เพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพให้สามารถหล่อเลี้ยงชุมชนฯ มีชีวิตชีวา ไม่น่าเบื่อ และมีความสุข

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31