สติเพื่อการสื่อสารของภาวะผู้นำในสังคมยุคใหม่

ผู้แต่ง

  • พระครูศรีปริยัติพิมล
  • พระครูโสภณภัทรกิจ
  • พระมหาสังคม ชยานนฺโท
  • สมุทร สงวนสิน
  • ธนวัฒน์ วิชัยสูง

คำสำคัญ:

สติ, สื่อสาร, ภาวะผู้นำ, สังคมยุคใหม่

บทคัดย่อ

 

สติเพื่อการสื่อสารของภาวะผู้นำในสังคมยุคใหม่กล่าวถึง ภาวะผู้นำสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคใหม่จะเห็นได้ว่า หลักการตัดสิน ความจริงและความเท็จในการใช้และเสพสื่อสาร คือ กาลามสูตร เป็นสูตรที่ตระหนักถึงอย่าพึงปลงใจเชื่อในข้อมูลข่าวสาร ในสิ่งที่เห็น ได้ยิน นึกคิด เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคมยุคใหม่ มีคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ภายยนตร์ วิทยุ facebook line หนังสือพิมพ์  สื่อสารที่ได้กล่าวมานี้ ผู้นำจะต้องมีการพิจารณา โดยแยบคาย แยกแยะ วินิจฉัยแบบอย่าพึงปลงใจเชื่อในยุคปัจจุบันนี้ สติเป็นธรรมะที่คอยสะกิดให้รู้ตัวตลอดโดยแยบคาย ในการดู หรือสิ่งที่เข้ามากระทบทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ว่าเหล่านี้ เป็นกุศล หรืออกุศล ให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องอย่างมีเหตุ การมีสติอยู่ทุกเมื่อทำให้สุขภาพจิตดี เป็นผู้นำที่ดี มองโลกในแย่ดี เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามา ในทางตรงกันข้ามการที่ไม่มีสติในการสื่อสารในการรับชมจากสื่อต่างๆ โดยผ่านทางตา หู ตลอดถึงความคิดก็จะเกิดความเสียหายให้แก่ตนเองและผู้อื่นตามที่ปรากฏจากสื่อต่างๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-15