อุดมคติชีวิตของพระพรหมมังคลาจารย์

ผู้แต่ง

  • ณรงค์ ชัยช้าง วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  • อัญญาณี ชัยช้าง

คำสำคัญ:

อุดมคติชีวิต, พระพรหมมังคลาจารย์, พุทธปรัชญาเถรวาท

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

              บทความเรื่องนี้ศึกษาอุดมคติชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาทได้กล่าวถึงความจริงของชีวิตในฐานะเป็นองค์ประกอบของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่มีลักษณะของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เพื่อชี้ให้เห็นว่าอะไรคือความทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และข้อปฏิบัตินำไปสู่ความดับแห่งทุกข์ของชีวิต ส่วนอุดมคติว่าด้วยความดีของชีวิตได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบรรพชาอุปสมบท คันถธุระและวิปัสสนาธุระ ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติเพื่อกำจัดอาสวะกิเลส ในขณะที่การเผยแผ่ธรรมนั้นเน้นให้พระอรหันต์สาวกเป็นแบบอย่างด้านพระปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธแก่พุทธศาสนิกชน โดยมีเป้าหมายที่อยู่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พหูชนและเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก

              ด้านอุดมคติว่าด้วยความดีของชีวิตท่านได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับแนวคิดการบรรพชาอุปสมบท การศึกษาธรรม และการปฏิบัติธรรมโดยเน้นสาระมากกว่าพิธีกรรม ส่วนวิธีการเผยแผ่ธรรมท่านมีแนวคิดด้านการอธิบายธรรมด้วยการกล่าวปาฐกถาแบบประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักพระพุทธศาสนาและการสร้างธรรมทายาทเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนาอันนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ตนเองและสังคมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-30