การเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงพุทธจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคเหนือ

ผู้แต่ง

  • พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร มมร ล้านนา
  • อุทัย ขุมเหล็ก

คำสำคัญ:

Keyword: Strengthening, behavior, the Buddhist ethical of students,

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้ 1) การเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงพุทธจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ความซื่อสัตย์สุจริต มีความเห็นที่ถูกต้อง มีความจริงใจ ดำรงชีวิตโดยการนำหลักศีลธรรมไปใช้ในการประพฤติตน  มีความสามัคคี มีเหตุผลในการดำเนินชีวิต รู้จักเคารพในสิทธิผู้อื่น พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐ ธรรมนูญ เช่น สิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ 2) พฤติกรรมเชิงพุทธจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคเหนือที่พึ่งประสงค์ มีความมั่นใจในตนเอง รู้จักรับผิดชอบเสียสละ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ความมั่นใจที่จะทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จได้ตามที่ตนได้ตั้งใจไว้ มีความอดทนต่ออุปสรรค มีความเชื่อในตนเองมักจะกล้าตัดสินใจด้วยตนเองเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน องค์ความรู้ที่ได้จากในการศึกษาบทความนี้ คือ หลักพุทธจริยธรรม คือ  ประโตโฆสะ ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยหลักที่ว่าการมีกัลยาณมิตร  โยนิโสมนสิการ การใช้ปัญญา ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าควรใช้ความคิดให้ถูกต้อง ความเป็นกัลยาณมิตตตาเป็นองค์ประกอบภายนอกและโยนิโสมนสิการเป็นองค์ประกอบภายใน การเสริมสร้างพุทธจริยธรรมต้องอาศัยการส่งเสริมการนำหลักธรรมข้างต้นไปใช้ให้เกิดผลจริงๆ ซึ่งบางชุมชนก็นำไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลก็มี เช่น โรงเรียนฉือจี้ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ได้นำหลักพุทธธรรมไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม สอนให้รู้จักความเป็นมนุษย์ก่อน แล้วค่อยเติมวิชาการเข้าไป คือ ต้องดี มีคุณธรรม และเก่งด้วย

 

คำสำคัญ:, การเสริมสร้าง, พฤติกรรม, พุทธจริยธรรมของนักศึกษา,

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-29