การบริหารสถานศึกษาปฐมวัยเชิงพุทธตามหลักธรรมาภิบาลขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง

  • ปนัดดา สัพโส
  • จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
  • รัชนี จุลทะหว้า

คำสำคัญ:

การบริหารสถานศึกษาปฐมวัยเชิงพุทธ, หลักธรรมาภิบาล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาปฐมวัยเชิงพุทธตามหลักะรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การบริหารสถานศึกษาปฐมวัยมีบุคคลที่เข้าเกี่ยวข้องหลายฝ่าย  ได้แก่  ข้าราชการการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ  การบริหารสถานศึกษาเกี่ยวข้องทั้งตัวเงินและการบริหารทั่วไป จึงจำเป็นต้องนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา  เพื่อไม่ทำให้เกิดความโลภความหลงอันจะนำไปสู่การเห็นแจ้งเพื่อดับทุกข์อย่างแท้จริง  และหากนำหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบในการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย  ได้แก่  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า เ พื่อให้การบริหารสถานศึกษาปฐมวัยประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้สามารถพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-31