การเตรียมความพร้อมทำงานของนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวญี่ปุ่น : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพและนักศึกษามหาวิทยาลัยเคเซนและมหาวิทยาลัยคินโจ กักคุอิน ประเทศญี่ปุ่น

ผู้แต่ง

  • พัชยา สุภาใจ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
  • ชีวิน สุขสมณะ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

คำสำคัญ:

การเตรียมความพร้อมทำงาน, หางาน, นักศึกษาชาวไทย, นักศึกษาชาวญี่ปุ่น

บทคัดย่อ

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมทำงานของนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวญี่ปุ่น เพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการเตรียมความพร้อมทำงานของนักศึกษาวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 20 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยเคเซนและมหาวิทยาลัยคินโจ กักคุอิน ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 21 คน โดยใช้แบบสอบถามที่เกี่ยวกับการวางแผนเตรียมความพร้อมทำงานและการฝึกประสบการณ์การทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชาวไทยตระหนักรู้ถึงการวางแผนและเตรียมพร้อมทำงานในระดับมากเทียบเท่ากับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น แต่การลงมือปฏิบัติเพื่อศึกษาข้อมูลด้านวิชาชีพและการฝึกประสบการณ์การทำงานนอกเวลาเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ นักศึกษาชาวไทยเริ่มสมัครงานช้ากว่านักศึกษาชาวญี่ปุ่น 1 ปี ดังนั้น ทางสาขาวิชาจึงควรพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเพิ่มกิจกรรมจำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์งานในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมอย่างเป็นรูปธรรมเชิงปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น

References

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. (2560). ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน (พ.ศ. 2560-2564). https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/lmia_th/498391d8154f6237d5db6b423d5f1b85.pdf

รุ่งนภา แสงแดง, ประทีป กาลเขว้า และ เบญญาภา กาลเขว้า. (2563). ศึกษาความพร้อมในการทำงานและปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน, 3(2), 89-99.

วรุฬลักษณ์ เลียงมา. (2550). การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital “วช.”. https://dric.nrct.go.th/index.php?/Search/SearchDetail/191642

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2565). การสำรวจภาวการณ์มีงานทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา ภาพรวมของประเทศ. https://www.nso.go.th/sites/2014en/Survey/social/labour/LaborForce/2022/fullreport_q1_2022.pdf

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2565). การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรสมาสที่ 1 :มกราคม - มีนาคม 2565. http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/2565/report_q1_65.pdf

อรนุช ศรีบาล. (2559). การวางแผนในการประกอบอาชีพของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต [วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. TU Digital Collections. https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:138261

อาลิตา พิมพ์ไชย และ จำลอง วงศ์ประเสริฐ. (2558). ทัศนคติต่อการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา. (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์). สาขาวิชาสถิติศาสตร์ประยุกต์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อารี ผสานสินธุวงศ์. (2559). ความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 10(2), 41-52.

東陽平 (2021). 「倫理憲章変更による大学生の就職活動期間への 影響分析 ─2016 年卒から 2019 年卒の大学生個票データを用いて─」.『商学研究論集 』, 55, 189-207

金森敏、 東渕則之. (2021). 「採用・就職活動のスケジュール が同一条件の下での大学生の 就職活動に関する比較研究」.『経済教育』, 40, 88-91.

小菅 清香. (2019). 「大学生における就職活動目標の検討」.『日本キャリア教育学会 40周年記念若手研究助成 』 2019年10月 - 2020年12月.

鶴田美保子.(2022). 「大学生の就職活動を成功させる要因 ~ コロナ禍における女子大学生の調査 ~」.『金城学院大学論集 人文科学編』,182(2), 111-122.

大森真穂. (2020). 「大学生の就職活動における学びと 成長のプロセスの検討 ―履歴書作成の事例に着目して―」.『キリスト教教育研究』,37, 1-24.

เผยแพร่แล้ว

2023-12-28