ญี่ปุ่นกับประเทศขนาดเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศึกษาเปรียบ เทียบความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับบรูไนดารุสซาลามและติมอร์-เลสเต

ผู้แต่ง

  • Nophadol Chartprasert Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

คำสำคัญ:

ญี่ปุ่น, บรูไนดารุสซาลาม, ติมอร์-เลสเต, มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ, นโยบาย ต่างประเทศของประเทศขนาดเล็ก

บทคัดย่อ

          ในฐานะที่เป็นประเทศมหาอำนาจ ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในหลากหลายมิติกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ จำนวน 11 ประเทศในภูมิภาคนี้ก็มีความแตกต่างกันอันเป็นผลมาจากปัจจัยในลักษณะต่างๆ ทั้งที่วัดประเมินได้และวัดประเมินไม่ได้ในมิติที่สัมพันธ์กับผลประโยชน์ของญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้ ในฐานะที่เป็นบรูไนดารุสซาลามและติมอร์-เลสเตเป็นประเทศขนาดเล็ก ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศดังกล่าวกับญี่ปุ่นแม้ว่าเป็นไปด้วยดีแต่ก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์มากนัก โดยภาพรวมแล้วความสัมพันธ์มีลักษณะร่วมกันในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจกับประเทศขนาดเล็ก ส่วนในด้านความแตกต่างนั้นมีหลายประการที่สำคัญได้แก่ บทบาทของญี่ปุ่นในการรุกรานและปกครองทั้งสองประเทศดังกล่าวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และนโยบายของญี่ปุ่นในบริบทที่สัมพันธ์กับประเทศที่มีบทบาทหลักในระดับภูมิภาคซึ่งเกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมกับนโยบายของญี่ปุ่นที่มีต่อบรูไนดารุสซาลามและติมอร์-เลสเต

Downloads

Download data is not yet available.

References

ดลมนรรจน์ บากา และ ชัยวัฒน์ มีสันฐาน. (2557). ประวัติศาสตร์บรูไน. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

นภดล ชาติประเสริฐ. (2548). ติมอร์ตะวันออก: การยึดครอง การแทรกแซงและการพึ่งพิง. วารสารศิลปศาสตร์, 5(2), 37-54.

นภดล ชาติประเสริฐ. (2552). การเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศของบูรไนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (ค.ศ. 1997-2006). ใน สีดา สอนศรี (หัวหน้าโครงการ), เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศหลังวิกฤตทางเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2540-2550)

(น. 396-500). คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นภดล ชาติประเสริฐ. (2558). บรูไนดารุสซาลาม. ใน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (บ.ก.), สารานุกรมประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน (1-19). หจก. อรุณการพิมพ์.

นภดล ชาติประเสริฐ. (2561). การปรับนโยบายเชิงรุกของญี่ปุ่นกับพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างบรูไนดารุสซาลามกับประเทศในเอเชียตะวันออก. วารสารญี่ปุ่นศึกษา, 35(2), 1-13.

Australian Government, Department of Veterans’ Affairs. (2020). Timor-Leste – Second World War. https://www.dva.gov.au/newsroom/media-centre/media-backgrounders/timor-leste-second-world-war

Cardoso, J. C. (2021). Is Timor-Leste Ready to Join ASEAN?, The Diplomat, https://thediplomat.com/2021/08/is-timor-leste-ready-to-join-asean/.

de Vienne, M.S. (2015). Brunei: From the Age of Commerce to the 21st Century.

Editorial Board (The Jakarta Post). (2019, August 30). Our good neighbor, Timor Leste. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/academia/2019/08/30/our-goodneighbor-timor-leste.html/.

Embassy of Japan in Timor-Leste. (2021). Exchange Programs of Japan Maritime Self Defense Force Training Squadron in Dili. https://www.timor-leste.emb-japan.go.jp/itpr_en/20210706JMSDF_kashima_setoyuki_00001.html

Embassy Pages. (2022). TIMOR-LESTE EMBASSIES & CONSULATES. https://www.embassypages.com/easttimor.

Far Eastern Economic Review. (1984). Brunei, Asia 1985 Yearbook: Far Eastern Economic Review. Far Eastern Economic Review Limited.

Fujishige, H.N., Uesugi, Y., & Honda, T. (2022). East Timor: Adapting to “Integration” and Responding to “Robustness”, Japan’s Peacekeeping at a Crossroads. Palgrave Macmillan.

Gorjão, P. (2022). Japan’s Foreign Policy and East Timor, 1975 - 2002. Asian Survey, 42(5),754-771. https://doi.org/10.1525/as.2002.42.5.754

Hutt, D. (2022, October 2). Timor-Leste’s Costly Oil and Gas Ambitions Grind to a Halt. The Diplomat. https://thediplomat.com/2020/10/timor-lestes-costly-oil-and-gasambitions-grind-to-a-halt/.

Japan International Cooperation Agency (JICA). (n.d.). Timor-Leste. https://www.jica.go.jp/easttimor/english/index.html.

Kyodo. (2016, March 15). Japan, East Timor serve up veiled criticism of China over maritime rows. The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/15/national/japan-east-timor-serve-up-veiled-criticism-of-china-over-maritime-rows/

Leach, M. (2019, August 29). After a border dispute and spying scandal, can Australia and Timor-Leste be good neighbours?. The Conversation. https://theconversation.com/after-a-border-dispute-and-spying-scandal-can-australia-and-timor-leste-begood-neighbours-121553.

Mayu, Y. (2022, January 5). Timor-Leste's Gusmao reflects on 20 years of independence. NHK WORLD-JAPAN. https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/1844/.

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2022, January 12). Japan - Timor-Leste Relations. https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/e_timor/data.html.

National Graduate Institute for Policy Studies – GRIPS. (n.d.). World War I and the 1920s: export-led boom and bust. https://www.grips.ac.jp/teacher/oono/hp/lecture_J/lec07.htm. National University of Singapore Press

Observatory of Economic Complexity (OEC). (2022). Petroleum Gas in Timor-Leste. https://oec.world/en/profile/bilateral-product/petroleum-gas/reporter/tls

Oishi, M. (2016). Brunei’s Foreign Relations: Maintaining and Developing Its Identity in a Rapidly Changing World. In Ooi, K.G. (Ed.) Brunei History, Islam, Society and Contemporary Issues Routledge.

Parmaeswaran, P. (2018, February 13). What’s Next for Japan-Brunei Relations in 2018?. The Diplomat. https://thediplomat.com/2018/02/whats-next-for-japan-brunei-relations-in-2018/

Parmaeswaran, P. (2018, February 6). Naval Visit Puts Japan-Brunei Defense Ties in the Headlines, The Diplomat. https://thediplomat.com/2018/02/naval-visit-puts-japanbrunei-defense-ties-in-the-headlines/

Saunders, G. (1994). A History of Brunei. Oxford University Press.

Suehiro, A. (1999). The Road to Economic Re-entry: Japan's Policy toward Southeast Asian Development in the 1950s and 1960s. Social Science Japan Journal, 2(1), 85-105.

Thambipillai, P. (2012). Brunei: Making Progress Slowly. Southeast Asian Affairs 2012. Institute of Southeast Asian Studies. ISEAS Publishing. https://doi.org/10.1355/9789814380256-008

UNICEF. (2021, September 17). UNICEF and Japan boost Timor-Leste’s vaccine storage capacity. https://www.unicef.org/timorleste/press-releases/unicef-and-japan-boosttimor-lestes-vaccine-storage-capacity.

University of Coimbra. (n.d.). Japanese occupation during World War II. http://www.ci.uc.pt/timor/jap.occupation.html.

Vandenbosch, A. (1958). Japan in Southeast Asia. Current History, 34(200), 223-227.

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30