ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกอบรมการเขียนโครงการเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย โดยใช้ค่าลงทะเบียนวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (Research Supplies Fee) ของนักศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Main Article Content

พิชามญชุ์ กาหลง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน เพื่อออกแบบโปรแกรมอบรม และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกอบรมการเขียนโครงการเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยโดยใช้ค่าลงทะเบียนวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมวิจัย โดยผู้วิจัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 17 คน โดยโปรแกรมฝึกอบรมประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมในหัวข้อ “ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าจ้างเหมาบริการ” 2) กิจกรรมในหัวข้อ “ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก” โปรแกรมฝึกอบรมได้มีการใช้ “คู่มือการเขียนโครงการเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยโดยใช้ค่าลงทะเบียนวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์” ควบคู่ไปด้วย


จากการศึกษาพบว่า โปรแกรมฝึกอบรมมีความเหมาะสม ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการอบรมอยู่ในระดับมาก โดยผลประเมินพบว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาหลังการอบรมในจำนวนที่เพิ่มขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Finance and Supplies subdivision. (2019). Manual Research Supplies Free of Doctor of philosophy program and Master of science program in science and technology education (international program). Nakhon pathom: Institute of Innovative Learning, Mahidol University.
งานคลังและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2562). คู่มือการเขียนโครงการเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยโดยใช้ค่าลงทะเบียนวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ). นครปฐม: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล.
Institute of Innovative Learning. (2018). Vision Mission and Core Values Management (2018-2020) Institute of Innovative Learning. Nakhon pathom: Institute of Innovative Learning, Mahidol University.
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิล. (2561). วิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ การบริหาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ระยะ 19 ปี (พ.ศ. 2561- 2579).นครปฐม: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล.
Kalong, P., Klinpayom, N. (2018). Need assessment analysis for procurement management of doctor of philosophy program and Master of science program in science and technology education (international program). Nakhon pathom: Institute of Innovative Learning, Mahidol University.
พิชามญชุ์ กาหลง และ นีรชา กลิ่นพยอม. (2561). การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนางานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล.
Mahidol University. (2019). National Strategy Resize. Retrieved from https://mahidol.ac.th/lib/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https://mahidol.ac.th/documents/National-Strategy-Resize.pdf&download=true&print=true&openfile=false
มหาวิทยาลัยมหิดล. (2562). ประชุมการมอบนโยบายและการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ. สืบค้น 21 ธันวาคม 2562, https://mahidol.ac.th/lib/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https://mahidol.ac.th/documents/National-Strategy-Resize.pdf&download=true&print=true&openfile=false