การจัดการความเสี่ยงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่: ความสำเร็จของธุรกิจเกิดใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

Main Article Content

สุฏิกา รักประสูติ
นงนิภา ตุลยานนท์

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ เห็นความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีความสำคัญมากในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ประสบความล้มเหลวประมาณ ร้อยละ 90 และยังพบว่าผู้ประกอบการในประเทศไทยขาดความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จึงมีความจำเป็นต้องเร่งพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจเกิดใหม่ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ก็ยังประสบความล้มเหลว เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีความเสี่ยงสำคัญประกอบด้วย 4 ด้าน คือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านการเงิน


นอกจากนี้ บทความวิชาการนี้ได้นำเสนอกรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงของ COSO - ERM  2017 เพื่อช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประสบความสำเร็จ ตลอดจน เสนอกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัยในอนาคต เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงของ COSO - ERM  2017 เพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจเกิดใหม่ ในประเทศไทย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

อัญญา ขันธวิทย์. (2561). สัมมนาวิชาการ Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM). คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2562 จาก https://www.youtube.com/watch?v=Of1BpfSedP4
Clayton, E. (2018). Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance. Retrieved December 10, 2019. From http://www.thai- iod.com/imgUpload/file/Library/Risk%20Oversight/Updated%20COSO%20Enterprise%20Risk%20Management-%20Integrating%20with%20Strategy%20and%20Performance%20-%20IOD%20Boardroom%20Vol_55%20Issue%206_2017.pdf
Mansor, N., Yahaya, S. N., & Okazaki, K. (2016) Risk Factors Affecting New Product Development (NPD) Performance in Small Medium Enterprises (SMES). Retrieved December 10, 2019. From https://www.arpapress.com/Volumes/Vol27Issue1/IJRRAS_27_1_03.pdf
Mason, M. K. (2019). Worldwide Business Start-Ups. Retrieved December 10, 2019. from http://www.moyak.com/papers/business-startups-entrepreneurs.html
Molina-Castillo, F. J., Jimenez-Jimenez, D., & Munuera-Aleman, J. L. (2011). Product competence
exploitation and exploration strategies: The impact on new product performance through quality and innovativeness. Industrial Marketing Management, 40(7), 1172-1182.
Moore, D. A. (2011). A Modified delphi study of leadership profiles of the new product development process stages. Retrieved December 10, 2019. from https://www.worldcat.org/title/modified-delphi-study-of-leadership-profiles-of-the-new-product-development-process-stages/oclc/1017563780
Mu, J., Peng, G., & MacLachlan, D. L. (2009). Effect of risk management Strategy on New product development performance. International Journal of Technovation. Vol. 29, 2009, pp.170-180
Smith, M., Farr, J. V., & Sauser, B. (2012). Using Process Simulation to Manage New Product Development Pipeline Throughput. Engineering Management Journal, 24(1), 23-34.
Subramaniam, N., Collier, P., Phang, M., & Burke, G. (2011). The effects of perceived business uncertainty, external consultants and risk management on organisational outcomes. Journal of Accounting and Organizational Change, 7(2), 132-157. https://doi.org/10.1108/18325911111139671