การพัฒนาผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Main Article Content

อินธนันต์ เหล็กนวลชูสิน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยด้านการพัฒนาผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำมาจัดกลุ่มความสัมพันธ์ในการสร้างตัวแบบการพัฒนาผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาผู้นำเชิงจริยธรรมประกอบด้วย 4 ตัวแบบ ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์และการปฏิบัติราชการโปร่งใสภายใต้หลักจริยธรรม 2) ความมีคุณธรรมในการบริหารองค์การโดยสุจริตและรับผิดชอบต่อสังคม 3) ส่งเสริมและสร้างทีมงานเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมภายในองค์การ และ 4) ศักยภาพในมิติทางปัญญาและสังคมที่สอดรับกับการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นภายใต้หลักจริยธรรมการปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดสร้างเกณฑ์คุณลักษณะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการถอดบทเรียนปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) ด้านการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษาและสร้างเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานร่วมกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างเครือข่ายท้องถิ่นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และพัฒนางานท้องถิ่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยอย่างมั่นคง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กานต์สินี ชาภู่พวง. (2552). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวงมหาดไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สารนิพนธ์หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
เกษม ประพาน. (2552). การใช้หลักสัปปุริสธรรมในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลภูเรือ จังหวัดเลย. สารนิพนธ์หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
ปธาน สุวรรณมงคล. (2558). การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
พิชัย โสวจัสสตากุล. (2557). ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนายกเทศมนตรีกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. สารนิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก.
ไพฑูรย์ สุทธิบริบาล. (2553). จริยธรรมในการดำเนินชีวิตของนักการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น. สารนิพนธ์หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
วริทธิกร กันเมล์. (2553). การบริหารจัดการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักพุทธปรัชญา : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด. สารนิพนธ์หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
วิชญ์สิทธิ์ ไกรเดชธนาสิน. (2557). ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. สารนิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก.
วิทยา จิตนุพงศ์. (2554). แบบจำลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
เสรี หมู่น้อย. (2554). ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
อุเทน แสงนาโก. (2553). การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเอราวัณ จังหวัดเลย. สารนิพนธ์หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.Draft, Richard L. (2005). The Leadership Experience. 3rd ed. Canada: Thomson Corporation.
Everett, M. Rogers. (1968). Diffusion of Innovation. New York : The Free Press.
Lussier, Robert N. and Aucha, Christopher F. (2010). Effective Leadership. 4th ed. Canada: Nelson Education, Ltd.
Mosley, C. D. (1996). Management Concept and Practices. New York: Harper Collins.
Northouse, P.G. (2010). Leadership: Theory and Practice. 5th ed. CA: Sage Publications.
Shinn, G. (1986) Leadership Development. New York: McGraw-Hill.
Stephen, P. Robbins. (1990). Organization Theory: Structure designs and applications. 3rd ed.. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
Weber, M. (1946). Bureaucracy. In Jay M. Shafritz, and J. Steven Ott. 1991. (Eds.). Classic of Organization Theory. Belmont, California: Wadsworth.
Yukl, Gary. (1994). Leadership in Organizations. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
________. (2010). Leadership in Organizations. 7th ed. New Jersey: Prentice Hall.