ความผูกพันต่อองค์กรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Main Article Content

สุกัญญา ส่งสวัสดิ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  6 ด้าน ได้แก่ ด้านความผูกพันต่อคณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์  ด้านความผกูพนัตอ่อาจารย์  ด้านความผกูพนัตอ่เจ้าหน้าที่ ด้านความผกูพันต่อรุ่นพี่ ด้านความผูกพันต่อรุ่นน้อง และด้านความผูกพันต่อเพื่อน และเพ่ือ เปรยีบเทยีบความผกูพนัตอ่คณะสง่ิแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์ของนกัศกึษา ระดับปริญญาตรีที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่ต่างกันว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2556 ทุกชั้นปี  โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับ ค่าความเชื่อมั่น 95% ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 155 คน กำหนดให้มีการ กระจายกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นปี โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากแต่ละ ชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีจากการวิจัยพบว่า ระดับความผูกพันด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความผูกพันต่อเจ้าหน้าที่รองลงมาคือ ความผูกพันต่อคณะ ความผูกพันต่อ อาจารย์ ต่อรุ่นน้อง ต่อรุ่นพี่ และต่อเพื่อนตามล�าดับการวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยจ�าแนกตามทนี่กัศกึษามกีารรว่มกจิกรรมทตี่า่งกนั พบวา่ความผกูพนัตอ่คณะ และความผูกพันต่อรุ่นพี่ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สว่นอกี 4 ดา้น อนัไดแ้ก ่ความผกูพนัตอ่อาจารย ์ความผกูพนัตอ่เจา้หนา้ที่ ความผูกพันต่อรุ่นน้อง ความผูกพันต่อเพื่อนนั้นมีความผูกพันไม่แตกต่างกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ขวญั ถริมโน. (2553). วดัอรณุราชวราราม : บทบาทการพฒันาทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมของวัดที่ส่งผลต่อศรัทธาของประชาชน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ชฎาภา ประเสรฐิทรง และชนกิา เจรญิจติตก์ลุ. (2545). ความผกูพนัตอ่สถาบนั ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. ดลฤดี เพชรกว้าง และนันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อ ความผูกพันของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีพะเยา. สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.
ศศิธร โรจน์สงคราม. (2553) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน กิจการของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ. มหาวิทยาลัยมหิดล. ศศิธร วงศ์ประเสริฐ. (2547). ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. อภวิดี วรีะสมวงศ์ (2553). ความผกูพนัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโททมี่ตีอ่ สาขาวชิาการจดัการภาครฐั และภาคเอกชน มหาวทิยาลยัศลิปากร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร. อรชร อนิทองปาน และคณะ. (2551). การดำเนินงานและผลลพัธข์องโครงการ ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้. สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determinining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30 : 607-610.