ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ

Main Article Content

ธนเทพ ทองชมภู

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาระดับความสำเร็จในการนำนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ 2)ศึกษาระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ  3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการนำนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ 4) ศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงในการนำนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ  กลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 288 คน


ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความสำเร็จในการนำนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติอยู่ในระดับสูง2) [2.1] ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อแยกเป็นรายด้านโดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยผู้นำ ปัจจัยวัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบาย ปัจจัยสมรรถนะองค์กร ปัจจัยทรัพยากร ปัจจัยสภาพแวดล้อม และปัจจัยการสนับสนุนนโยบาย  [2.2] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด มี 3 ปัจจัยคือ ปัจจัยผู้นำ ปัจจัยการสนับสนุนนโยบาย และปัจจัยสมรรถนะองค์กร 3) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ระบบอุปถัมภ์ การแทรกแซงจากการเมืองในการคัดสรรหรือสรรหาบุคลากร และปัญหาทางด้านความเพียงพอของทรัพยากรทางด้านงบประมาณและบุคลากร พบมากในส่วนงานภูมิภาคระดับจังหวัด 4) ข้อเสนอแนะ [4.1] ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ หน่วยงานส่วนภูมิภาคนั้นควรมีการปรับปรุงเรื่องของงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอแก่การปฏิบัติตามนโยบายเพราะต้องแบกรับภาระงานเพิ่มของจังหวัด [4.2] ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้นำในทุกระดับนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยแก้ไขปัญหาในการนำนโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ และ ผู้นำในระดับสูงที่จะต้องลงมามีส่วนร่วมและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติต้องได้รับการสนับสนุนนโยบายที่ดี ในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ และกำลังคนอย่างเพียงพอเพื่อใช้ประโยชน์จากสมรรถนะองค์การที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กัญญาภัค ทองจันทร์,(2552) , ปัจจัยที่ผลต่อความสำเร็จในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน , วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2546), พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการ จังหวัดแบบบูรณาการ ในโอกาสถวายสัตย์ปฏิญาณ , ราชบัณฑิตยสถาน , Website ; http://www.royin.go.th/upload/246/FileUpload/1684_5082.pdf
คณะอนุกรรมการการจัดทำดัชนีวัดความโปร่งใสในสังคมไทยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ (2555), ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ , ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผ่องศรี พรมสอน (2554) , ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน , วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พนามาศ ตรีวรรณกุลและคณะ (2556) , รายงานวิจัย การประเมินผลโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานเสนอกรมพัฒนาที่ดิน , กรุงเทพฯ , คณะเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน (2558) , ข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน , website :http://www.ldd.go.th
วรเดช จันทรศร (2554) , ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, กรุงเทพฯ , สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
ศุภชัย ยาวะประภาษ ,(2548), นโยบายสาธารณะ , กทม., สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ , (2555), นโยบายสาธารณะ แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ , กทม. , เสนาธรรม
สำนักงาน ก.พ. (2546), พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 , website : http://www.ocsc.go.th
สำนักงาน ก.พ. (2553) , คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ , สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร. (2553), คู่มือการจัดระดับการกำกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี,สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555), หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา กทมฯ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555), ผลดีผลเสียของการจำนำข้าวทุกเม็ด , สถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนา ประเทศไทย website http://tdri.or.th/tdri-insight/ar3/
อิทธิชัย สีดำ ,( 2553), ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีผู้นำนโยบายไปปฏิบัติในจังหวัดปัตตานี ,วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Cheema, G. Shabbir & Rondinelli, Dennis A. (1983). Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. Beverley Hills, CA: Sage.
Cecilia Malmström (2013), Second Regional Workshop on the EU Anti-Corruption Report,EU Commissioner for Home Affairs , website: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-187_en.htm
Dennis A. Rondinelli (1983),Implementing decentralization programmes in Asia: a comparative analysis, Public Administration and Development , Vol. 3, 181-207
Dean L. Fixsen et al (2013) , Learn Implementation , website:http://nirn.fpg.unc.edu/learn-implementation
Dick Luthy and Heather Bischel ,(2010) , Challenges for Non-potable Water Reuse in Northern California, Woods Institute For the Environment , Standford University , Website: https://woods.stanford.edu/sites/default/files/files/Water-Salon-II-Bischel-Luthy-Solution-Brief-20101007.pdf
Mental Health Commission (2009) ,From Vision To Action:An Analysis of the Implementation of A Vision for Change , Dublin website : http://www.effectiveservices.org/implementation
Michael Hill and Peter Hupe ,(2002) ,Implementing Public Policy : Governance in Theory and in Practice , London, SAGE Publications Ltd.
Richard Heeks (2008) , e-Government for Development :Success and Failure in eGovernment Projects , website http://www.egov4dev.org/success/ , UK
Sabatier, Paul A. & Mazmanian, Daniel A. (1980). “The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis: Policy Studies Journal Contents. Berkeley: University of California press. Website: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x/pdf
Transparency International (2014), Corruption by Country, website: www.transparency.org