การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Main Article Content

กรรณิกา นาคพันธ์ แก้วสมุทร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วย     การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา  ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 132 คน คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1553431 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือ   ที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษหลังจาก    ที่ได้รับการฝึกโดยการจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงขึ้นและนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.96, S.D. = 0.62)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)

References

Aydinli, J. W. (2007). Problem - based learning and adult english language learners. CAELA Brief.

Barrows, H., & Kelson, A. C. (1995). Problem-based learning in secondary education, problem-based learning institute. Springfield,IL: Springfield,IL.

Barrows, H., Howard, S., & Tamblyn, M. (1980). Problem-based learning: an approach to medical education. New York: Spinger.

Chatvirot, B. (2006). Teaching of English. Bangkok: Pattanasueksa. (In Thai)

Coedy, J. (1981). A Psycholinguistic model of the ESL reading. Rowley, Massachusettes: Bury House.

Goodman, Y. M., Watson, D., & Burke, C. (1987). Reading miscue inventory: alternative procedures. New York: Richard C, Owen Publisher, Inc.

Harris, Larry, A., Smith, & Carl, B. (1976). Reading instruction diagnostic teaching in the classroom (Vol.2). New York: Holt, Rinchart and Winston.

Heilman, A. W., Blair, T. R., & Rupley, W. H. (1994). Principles and practices of teaching reading (Vol.8). New York: Macmillan College Publishing Company.

Khumpratom, V. (2011). Development English reading skill by metacognition strategy for first-year students, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University. Master’s Thesis, Silpakorn University. (In Thai)

Krejcie, R.V. and Morgan D.W. (1970). “Determining sample size for research activities”. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607–610.

Laoreandee, V. (2005). Future Problems Solving: Tactics learning to supporting of thinking skill. Educational Research Journal, pp. 43-53. (In Thai)

Leu, D. J. & Kinzer. (1995). Effective reading instruction. K-8. New Jersey: Prentice-Hall. Inc.

Ministry of Education. (2016). Policy the Reform of Teaching. Bangkok: Jamjuree product. (In Thai)

Morris, A. & Stewart-Dore, N. (1984). Learning to learn from text. Singapore: Addison Wesley Publishing Company.

Nakorn, N. P. (1999). Art of reading, reading efficiency method. Bangkok: Khaofang. (In Thai)

Oathamn, N. & Shah, M. I. (2013). Problem-based learning in the English language classroom. English Language Teaching, 6.

Opitz, M., & Ford, M. (2001). Reaching readers: flexible and innovative. Postsmouth, NH: Heineman.

Pagader, L. & Read, J. (2014). Is Problem-Based Learning (PBL) an effective teaching method?. Institute of Kultur Och Kommunikation.

Peanjud, T. (2004). Development computer for English learning technique course English 1 for first-year student, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University Sanam Chan Campus Nakornpatom Province. Bangkok: Silpakorn University. (In Thai)

Sahattad, S. et al. (2014). Development English learning in English seminar by problem-based learning for first-year junior guide as English seminar for preparation ASEAN economic community. Master’s thesis, Rajamangala University of Technology Isan. (In Thai)

Senchaovanit, S. (2003). English reading technique for knowledge. Bangkok: Tammasat University Publisher. (In Thai)

TOEFL. (2016). Thais scores lowest in TOEFL. Retrieved from Thais scores lowest in TOEFL.

TOEFL. (2020). Thais scores lowest in TOEFL. Retrieved from Thais scores lowest in TOEFL.

Wongkitrungreung, W. & Jittareuk, A. (2012). A new of future skill: education for 21th century. Bangkok, Open-world. (In Thai)