บัณฑิตอาสากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ความขัดแย้ง บ้านจลาโก ตำมะนังดาลำ อำสายบุรี จังหวัดปัตตานี

Main Article Content

อลิษา หะสาเมาะ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้นำเสนอผลการดำเนินงานและวิเคราะห์บทบาทบัณฑิตอาสาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนบ้านจลาโก ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่าง คือ บัณฑิตอาสา 1 คน พี่เลี้ยงบัณฑิตอาสา 2 คน เยาวชนอายุ 15-18 ปี จำนวน 5 คน ผู้นำชุมชน 3 คน ผู้หญิง 7 คน ผู้สูงอายุ 5 คน ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือวิจัย ได้แก่ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า   ผลการทำงานของบัณฑิตอาสาในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน พบว่า บัณฑิตอาสามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโจทย์การพัฒนาและการออกแบบกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมให้เยาวชนเยี่ยมผู้สูงอายุ การแข่งกีฬา การจัดตั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา เช่น การทำความสะอาด   กุโบร์ จนเกิดกิจกรรมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ 1) ด้านการสานความสัมพันธ์ 2) ด้านภูมิปัญญา 3) ด้านการพัฒนาตนเอง 4) ด้านความรู้และทักษะ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)

References

Ativanichayapong, N. (2012). “The partication of community in educational management”. PSDS Journal of Development Studies, 9(1), 128-171. (in Thai) (in Thai)

Banrao Corporation Company Limited. (2015). Volunteer of Prince of Songkla University: Community health workers. Retrieved April 10, 2020, from https://wwwjobs.gimyong.com/?jb=show&no=63685. (in Thai)

Buranajaroenkij, D. (2021). Child, youth and women situation in the southern border provinces. Yala: The Coordinating Center for Children and Women in the Southern Border Provinces. (in Thai)

Cambridge dictionary. (2020). Volunteer. Retrieved April 2, 2020, from https://www. dictionary.cambridge.org/dictionary/english/volunteer.

Department of Children and Youth, Ministry of Social Development and Human Security. (2018). Child and youth development annual report. Retrieved April 14, 2020, from

https://www.bit.ly/2zMVnp1. (in Thai)

Hankun, K. (2019). “Challenges for the Graduate Volunteer Program Curriculum: in time to change”. PSDS Journal of Development Studies, 2(1), 52-78. (in Thai)

https://peaceresourcecollaborative.org/deep-south/policies-and-laws/govpolicy (in Thai)

Kamproh, S. (2016). “Creating volunteer-mind graduated for local development through general education course”. Valaya Alongkorn Review, 6(3), 197-212. (in Thai)

Kupongsak, N. (2012). “Creating the desired attribute of graduates through volunteer spirit project”. Institute of Culture and Arts, Srinakharinwirot University, 14(1), 41-47. (in Thai)

Lueangvilai, W., Kanchanakunjara, S., & Wongpinpech, P. (2021). “Volunteer spirit development in the context of Thailand”. Panyapiwat Journal, 13(1), 336-350. (in Thai)

Office of the Royal Society. (2013). Royal Institute dictionary, 2554. Retrieved April 5, 2020, from http://www.royin.go.th/dictionary/index.php. (in Thai)

Oxford learner’s dictionaries. (2020). Volunteer. Retrieved April 2, 2020, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/conflict_1.

Prince of Songkla University. 10 years as a graduate volunteer at PSU, improving the quality of life in communities in the southern provinces. Retrieved May 18, 2022, from https://hatyai.psu.ac.th/th/node/6898. (in Thai)

Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University. (2020). The rural and social development. Retrieved April 1, 2020, from http://puey-ungpakorn.org/index.php/development. (in Thai)

The Secretariat of the House of Representatives. (2015). The policy of the government in the southern border Provinces during 2540 B.E.-present. Retrieved April 3, 2020, from

UNICEF Thailand. (n.d.). Convention on the rights of the child: it has been 30 years since the convention on the rights of the child was born. Retrieved April 7, 2020, from

https://www.unicef.org/thailand/th/what-is-crc. (in Thai)

UNICEF Thailand. (2019). Thailand urgently needs to empower its young people with the knowledge and skills they need in order to shape the future of the nation. Retrieved April 7, 2020, from https://uni.cf/3cbIyl7. (in Thai)

United Nation Youth. (2013). Youth and armed conflict. Retrieved April 4, 2020, from https://www.un.org/esa/socdev/documents /youth/fact-sheets/youth-armed-conflict.pdf

Visetsuvarnabhumi, K. (2015). “Research and learning network development for youths’ peaceful cultural creation in southern border provinces: a case study of Pattani”. Parichart Journal, Thaksin University, 28(3), 50-63 (in Thai)

Volunteer Spirit Network. (2016). What is volunteerism? back in the day, I’ve heard about the word “Volunteer”. Retrieved April 10, 2020, from http://www.volunteerspirit.org/?p=30165. (in Thai)

Wilson, J. and Musick, M. (1997). “Who cares? toward an integrated theory of volunteer work”. American sociological review, 62(5), 694-713.