อิทธิพลของคุณลักษณะของงานและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการเรียนออนไลน์ในธุรกิจโรงแรม

Main Article Content

กฤตกร นวกิจไพฑูรย์
ยศพัทธ์ ปาลคำ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงานและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับประสิทธิผลการเรียนออนไลน์ในธุรกิจโรงแรม และ 2) ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของงานและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ที่มีต่อประสิทธิผลการเรียนออนไลน์ในธุรกิจโรงแรม การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานของโรงแรมขนาดใหญ่ระดับห้าดาวแห่งหนึ่งในประเทศไทย จำนวน 330 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานมีความเห็นต่อคุณลักษณะของงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และประสิทธิผลการเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้คุณลักษณะของงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการเรียนออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.44) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการเรียนออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ (r = 0.38) 2) คุณลักษณะของงานด้านความหลากหลายทางทักษะ ความมีอิสระของงาน และผลสะท้อนกลับของงาน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความสำเร็จและความต้องการอำนาจ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการเรียนออนไลน์ ในขณะที่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความผูกพันมีอิทธิพลเชิงลบต่อประสิทธิผลการเรียนออนไลน์ของพนักงาน  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)

References

Boontiang, N. (2019). Training readiness, training process, and training satisfaction affecting employees, motivation for training development through training program in the commercial banking on Ratchadaphisek. (Unpublished master’s thesis). Bangkok University. (in Thai)

Boonnak, M. (1994). Statistic for research and decision making. Bangkok: CUpress. (in Thai)

Chumworathyee, W. & Jadesadalug, V. (2015). “The influence of job characteristics on service quality through customer orientation of customer service officers at Krung Thai Bank Public Co., Ltd. in Nakhon Pathom province”. Veridian E-Journal, Slipakorn University, 8(2), 1001-1017. (in Thai)

Dulyasatien, W. (2015). Factors affecting the performance of large hotel business in Thailand: The empirical study of Centara Hotel. (Unpublished doctoral dissertation). Silpakorn University. (in Thai)

Genevičiute-Janoniene, G. & Endriulaitiene, A. (2014). “Employees’ organizational commitment: Its negative aspects for organizations”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 140, 558-564.

Garrad, L. & Chamorro-Premuzic, T. (2016). The dark side of high employee engagement. https://hbr.org/2016/08/the-dark-side-of-high-employee-engagement. (in Thai)

Hackman, J. R., et al. (1975). “A new strategy for job enrichment”. California Management Review, 17(4), 57-71.

Hackman, J. R., et al. (1980). Work redesign. Reading Mass.: Addison-Wesley.

Hair, J., et al. (2010). Multivariate data analysis. 6th (ed.) Prentice-Hall. Upper Saddle River NJ.

Jolumluk, K. (2017). Effects of e-learning by using problem-based learning for enhance critical thinking, problem solving ability and cooperative work of undergraduate student, faculty of education. (Unpublished master’s thesis). Silpakorn University. (in Thai)

Joycharat, N. (2015). Training and motivation related to training transfer: A case study of the Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). (Unpublished master’s thesis). Rajamangala University of Technology Thanyaburi. (in Thai)

Khukhuntod, S. & Sulong, M. (2016). “Organization climate and job characteristics supporting the creation of learning organization of Nakhon Vocational Education Personnel”. VRU Research and Development Journal Science and Technology, 11(1), 327-335. (in Thai)

Lapbumrungwong, N. (2019). “The application of motivation theories in performance of work”. Valaya Alongkorn Review (Humanities and Social Science), 9(2), 161-171. (in Thai)

McClelland, D. C. (1961). The achieving society. Princeton: N. J. Van Nostrand.

Maesincee, S. (2017). Thailand 4.0. https://th-th.facebook.com/drsuvitpage/posts/l396306724009387 (in Thai)

Ministry of Tourism and Sports. (2020). Tourism statistics 2019. https://www.mots.go.th/News-link.php?nid=12412 (in Thai)

Ngarmlert, K. (2016). Motivation affecting to performance efficiency of staffs in public warehouse organization. (Unpublished master’s thesis). Bangkok University. (in Thai)

Ongardwanich, N. (2013). Development of 21st century skill scales as perceived by lower secondary school: An application of test accessibility approach. (Unpublished master’s thesis). Chulalongkorn University. (in Thai)

Pahoolrat, J. (2011). “Effects of administration skills and characteristics on professionalism of hotel executives in Thailand”. Srinakharinwirot Business Journal, 2(1), 58-73. (in Thai)

Poolsawat, M. (2016). The development of online learning on data communication and network for secondary school students. (Unpublished master’s thesis). Nakhon Sawan Rajabhat University. (in Thai)

Pornpraisarn, V. (2014). Relationships between achievement motivations and performance of employees in the industry group auto parts in the Nakhonratchasima. (Unpublished master’s thesis). Rajamangala University of Technology Isan. (in Thai)

Pimpaporn, T. & Roongsri, C. (2018). “The factors affecting work happiness of employees at the practitioner level of hotel business in Pattaya area, Chonburi Province”. Sripatum Review of Humanities and Social Sciences, 16(1), 39-51. (in Thai)

Puttachard, L. (2019). Industry outlook 2021-2023: Hotel industry. https://www.krungsri.com/bank/getmedia/c5ba8669-9f25-40e8-a530-91c9585b1fde/IO_Hotel_190731_TH_EX.aspx (in Thai)

Roungprapai, S. (2005). The motivator factors and the achievement of the student in the university in decision making for small and medium enterprises transaction. (Unpublished master’s thesis). Sripatum University. (in Thai)

Rungcharoensuksri, S. (2016). A study of organizational commitment, career achievement development and fringe benefits satisfaction affecting loyalty of private employee companies in Bangkok metropolitan areas. (Unpublished master’s thesis). Bangkok University. (in Thai)

Sukaphan, S. (2018). Innovation teaching techniques management with online classroom by google classroom to Thailand 4.0 of students of business administration faculty, Southeast Asia University. (Unpublished master’s thesis). Southeast Asia University. (in Thai)

Suriya, S. (2013). “Guidelines for service quality development of hotel’s front office department to support Asian tourists: A study of boutique hotels in Bangkok”. Ph.D. in Social Sciences Journal, 3(1), 5-18. (in Thai)

Waiwanon, P. (2009). Human resources management. Bangkok: CUpress. (in Thai)