ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และมาตรฐานการลงโทษของ อ.ก.พ. กระทรวง

Main Article Content

ตรีเนตร สาระพงษ์

บทคัดย่อ

บทความมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน การดำเนินการ  ทางวินัยและการลงโทษทางวินัยของคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง  (อ.ก.พ. กระทรวง) และการเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่าง ๆ โดยใช้การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ และการจัดประชุมแบบสนทนากลุ่ม จากการศึกษาพบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการในการดำเนินการทางวินัยที่มีมาตรฐานแตกต่างกัน และเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและคณะบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง นอกจากนั้นจากการศึกษายังพบปัญหาเกี่ยวกับการปรับฐานความผิดและปัญหามาตรฐานการลงโทษทางวินัยที่  ลักลั่นกันอยู่ ตัวอย่างเช่น การกระทำที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่มีการปรับฐานความผิดแตกต่างกัน และเมื่อมีการปรับฐานความผิดที่แตกต่างกัน ในประเด็นเกี่ยวกับฐานทุจริต ประพฤติชั่ว   ชู้สาว และละทิ้งหน้าที่ จึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลผู้ถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งข้าราชการประเภทต่าง ๆ ควรปรับการลงโทษให้มีมาตรฐานเดียวกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)

References

Amornwat, P. (2016). Legal principles concerning disciplinary action. Bangkok: Winyuchon Press, (In Thai)

Anti-Corruption Organization of Thailand. (2019). “Thai” corruption ranked 99 out of 180 countries, hot issues. Last modifid n.d. Retrieved September 3, 2019, from http://www.anticorruption. in.th/2016/th/detail/1289/4/ (In Thai)

Chenguan, P., Pol.Lt.Col. (2017). Consideration of offenses and punishments. n.p.: Office of Public Secter AntiCorruption Commission, (In Thai)

Office of the Royal Society. (2013). Royal Institute dictionary 2011. Bangkok: Royal Institute. (In Thai)

Panupong. A. (1998). “Legal interpretation.” Journal of Law 26(3), 546-567. (In Thai)

Notaya, S. & Sarapong, T. (2021). “Legal problems of inflicting punishments on civil servant guilty of grave disciplinary: a case study of malfeasance.” Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal 9(1), 14-24. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)