ความสอดคล้องของภาพสะท้อนความคาดหวังของสังคมไทยที่มีต่อเด็กผ่านความหมายชื่อนิทานกับเนื้อความ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

Main Article Content

พิชณี โสตถิโยธิน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาความสอดคล้องของภาพสะท้อนความคาดหวังของสังคมไทยที่มีต่อเด็กผ่านความหมายชื่อนิทานและเนื้อความ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ การศึกษาความหมายชื่อนิทานเก็บข้อมูลคำศัพท์ 1,845 คำจากนิทาน 750 เรื่อง วิเคราะห์คำศัพท์ด้วยทฤษฎีวงความหมาย วงความหมายที่ได้สะท้อนให้เห็นสารของวงนั้น ๆ พบสารจากวงความหมาย 90 วง เช่น วงความหมายธรรมชาติ วัฒนธรรม ส่วนการศึกษาเนื้อความ พ.ร.บ. เก็บข้อมูลพ.ร.บ. ฉบับ พ.ศ. 2550 และ 2560 นำมาวิเคราะห์หาใจความสำคัญ พบสารจากเนื้อความ พ.ร.บ. 11 ด้าน ครอบคลุม 23 ประเด็น เช่น ครอบครัว สุขภาพ สารจากทั้ง 2 แหล่งข้อมูลสะท้อนความคาดหวังของสังคมไทยที่มีต่อเด็ก        นำสารของทั้งคู่มาวิเคราะห์ความสอดคล้อง พบสารจากวงความหมายชื่อนิทานส่วนใหญ่สอดคล้องกับสารจากเนื้อความ พ.ร.บ. แต่ไม่ครอบคลุมด้านเด็กพิการ กระบวนการยุติธรรม และการศึกษา ซึ่งนักเขียนสามารถนำไปผลิตนิทานสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กโดยรัฐควรให้การสนับสนุนจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและประเทศต่อไป


 

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)

References

Austin, J.L. (1962). How to do things with words. Oxford: Clarendon Press.

Boonyasawat, P & Boonyasawat, S. (2014). The little turtle practices drawing. Bangkok: Pass@Kids. (in Thai)

Chaiwan, N. (2016). Fufong becomes a babysitter. Bangkok: Prapakarn Publishing. (in Thai)

Chanat, R. (2014). Ursa major. Bangkok: Mac Education. (in Thai)

Chuuphongphairot, K. (2013). Why the elephant has long nose. Suphanburi: Annabook. (in Thai)

Geeraerts, D. (2010). Theories of lexical semantics. Oxford University Press.

Editorial Department. (2014). 1 2 3 Let’s count. Bangkok: Book World Publishing. (in Thai)

Grice, H. P. (1975). “Logic and Conversation”. In Peter and Jerry L. Morgan (eds.), Syntax and semantics volume 3: speech acts. New York: Academic Press.

Jampa, P. (1996). Style in children literature. M.A. Thesis, Thai: Chulalongkorn University. (in Thai)

Kanrein, S. (2007). The analysis of fairy tales for children. M.A. Thesis, Thai: Kasetsart University. (in Thai)

Khotchanat, R. (2011). The generous and selfish crocodiles. Bangkok: Class Publishing. (in Thai)

Lehrer, A. (1985). Semantic fields and lexical structure. Amsterdam: North-Holland.

Meamuki. (2016). Good kids, let’s share. Bangkok: Khunphajaidee. (in Thai)

Nananan. (2013a). Nana exercises. Bangkok: Educational Technology (Edtech). (in Thai)

Nananan. (2013b). Nana Is glad. Bangkok: Educational Technology (Edtech). (in Thai)

Nimnuan, P. (2016). Prae speaks politely. Bangkok: Book World Publishing. (in Thai)

Ningmin, L. (2017). Analysis of children fictions rewarded form the year 2009 to 2015. M.A. Thesis, Thai: Chiang Mai Rajabhat University. (in Thai)

Office of the Basic Education Commission. (2019). National Book Award. Retrieved July 30, 2019, http://lib.obec.go.th/portal/node/5. (in Thai)

Phanitruttiwong, C. (2017). The elephant inventor Wins his friends’ hearts. Bangkok: Nanmeebooks Kiddy. (in Thai)

Phanthumetha, N. (1984). Thai grammar. Bangkok: Faculty of Arts Chulalongkorn University. (in thai)

Pheekutjee. (2013). Tonchabub can brush her teeth really well. Bangkok: Best4kids. (in Thai)

Pheungnoi. (2011). Let’s have fun with hide and seek. Bangkok: Happy Kids. (in Thai)

Phumsuwan, S. (2012). A mynas Bird take cares a buffalo. Bangkok: Nanmeebooks Kiddy. (in Thai)

Phungklom. (2011). Thai alphabets go to the fair. Bangkok: Prapakarn Publishing. (in Thai)

Phooseang, P. (2008). Daddy’s stories: the alphabets’ stories. Bangkok: Rueanpanya. (in Thai)

Phoosri, N. (2012). Oh! don’t forget to wash your hands. Bangkok: Amarin Baby & Kids. (in Thai)

Pinprateep, R. (2016). Let’s Pat Our hands. Bangkok: Hello Kids. (in Thai)

Saralamba, C. (2007). Language and meaning. Bangkok: Charansanitwong Printing. (in Thai)

Saweangsee, T. (2012a). Little elephant can wait. Bangkok: Book World Publishing. (in Thai)

Saweangsee, T. (2012b). Sorry, please don’t be mad. Bangkok: Book World Publishing. (in Thai)

Searle, J.R. (1969). Speech acts: an essay in the philosophy of language. New York: Cambridge University Press.

Searle, J. R. (1975). “Indirect speech acts”. In Peter Cole and Jerry L. Morgan (eds.), Syntax and Semantics Volume 3: Speech Acts. New York: Academic Press.

Searle, J. R. (1976). “The classification of illocutionary acts”. Language in Society. 5(1): 1–23.

Silalan, P. (2011). The magical blanket. Bangkok: Pass@Kids. (in Thai)

Sinsukkhaphan, K. (2011). The cheerful monkey and the disciplined pony. Bangkok: Thongkasem. (in Thai)

Songkha. (2017). Pongpang loves Granny. Bangkok: Pass Education. (in Thai)

Sotthiyothin, P. (2016). A study of pragmatic strategies in Thai and American picture books for children, 1-349. Ph.D. Thesis, Linguistics: Mahidol University.

Thapsuea, W. (2011). Let’s shower together. Bangkok: Amarin Baby & Kids. (in Thai)

Royal Thai Government Gazette. No. 125 Section 9 A. 1. (2008, 14 January). The Child and Youth Development Promotion Act, B.E. 2550. (in Thai)

Royal Thai Government Gazette. No. 134 Section 63 A. 1. (2017, 13 June). The Child and Youth Development Promotion Act, B.E. 2560. (in Thai)

The Royal Institute. (2013). The Royal Institute Dictionary B.E. 2554. Bangkok: The Royal Institute. (in Thai)

The Royal Society. (2017). The Royal Institute Linguistics Dictionary (General Linguistics). Bangkok: The Royal Society. (in Thai)

Thongkloi, M. (2009). Kungking loves her parents. Bangkok: Happy Kids. (in Thai)

Thongkloi, M. (2010a). Kungking has a chickenpox. Bangkok: Happy Kids. (in Thai)

Thongkloi, M. (2010b). Kungking has a cold. Bangkok: Happy Kids. (in Thai)

Thongkloi, M. (2010c). Kungking has a conjunctivitis. Bangkok: Happy Kids. (in Thai)

Thongkloi, M. (2010d). Kungking has a dengue fever. Bangkok: Happy Kids. (in Thai)

Thongsitthinan, C. & Naakheerak, C. (2015). Having fun with 1-2-3. Let’s count together!. Bangkok: Book World Publishing. (in Thai)

Thuamthet, S. (2013). Word play with food. Bangkok: Pass@Kids. (in Thai)

Tupphong. (2015a). Pleiades. Bangkok: Hello Kids. (in Thai)

Tupphong. (2016b). Help…That’s good. Bangkok: Happy Kids. (in Thai)

Udom, C. et al. (2016). “Social key institutions and the linkage of youth development”. Phranakhon Rajabhat Research Journal (Humanities and Social Sciences). 11(2): 227-237. (in Thai)

Vorrakitpokatorn, S. (2017). Love the child the right way. 9 Retrieved September 28, 2021, from https://youtube/AJNrd47R7oI. (in Thai)

Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. California: Jossey-Bass.

Wongwanthanee, W. (2009). Let’s play hide and seek!. Bangkok: Happy Kids. (in Thai)

Wongwanthanee, W. (2017). Saving money with Piggy bank. Bangkok: Nanmeebooks. (in Thai)

Wutthiwon, S. (2017). Chaotarn loves to give. Bangkok: Nanmeebooks Kiddy. (in Thai)