กลวิธีการแปลชื่อละครเกาหลีบนเว็บไซต์เน็ตฟลิกซ์

Main Article Content

รุจนี จีระกมล

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อละครเกาหลี
บนเว็บไซต์เน็ตฟลิกซ์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาพปกละครประเภทรายการทีวี
ในหมวดหมู่ดราม่าเกาหลีที่ปรากฏบนเว็บไซต์เน็ตฟลิกซ์ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งหมด 261 เรื่อง โดยนำชื่อละครดังกล่าวมาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยตามแนวคิดและทฤษฎีการแปลของ Newmark และมีการปรับเปลี่ยนและประยุกต์ให้เหมาะสมกับงานวิจัยนี้ ผลการวิจัยพบกลวิธีทั้งหมด 8 วิธี ได้แก่
1) การแปลแบบตรงตัว 2) การแปลแบบตรงภาษา 3) การแปลตรงความหมาย
4) การแปลแบบสื่อสาร 5) การแปลแบบอิสระ 6) การแปลแบบปรับเปลี่ยน
7) การแปลแบบใช้กลวิธีการแปลมากกว่า 1 วิธี และ 8) การไม่แปล โดยพบ
การแปลในลักษณะนี้ 2 ประเภท คือ การทับศัพท์ภาษาไทยและการทับศัพท์ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย กลวิธีที่พบมากที่สุด คือ การแปลแบบปรับเปลี่ยน พบร้อยละ 49.81 ส่วนกลวิธีที่พบน้อยที่สุด คือ การแปลแบบตรงตัว พบร้อยละ 0.77

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)

References

Department of Thai Language, Hankuk University of Foreign Studies. (2013). Korean-Thai dictionary. 5th ed. Seoul: Hankuk University of Foreign Studies Printing House.

National Institute of Korean Language. (2020). National institute of Korean language's Korean-Thai learners' dictionary Retrieved From https://krdict.korean.go.kr/tha/mainAction?nation=tha

Netflix. (2020). K-Dramas genre. Retrieved From https://www.netflix.com/browse/genre/2638104

Newmark, P. (2001). A textbook of translation. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Newmark, P. (1988). A textbook of translation. London: Prentice HaLL International vUIO Ltd.

Office of the Royal Society. (2012). Korean and Vietnamese transliteration Retrieved Feb 15, 2022, From

http://legacy.orst.go.th/wp-content/uploads/2015/03/2345_7317.pdf

Saengjantanu, E. (2020). “Translating Thai drama titles and Thai TV series titles into Chinese: strategies and analysis”. The Journal of Human Sciences, 21(1). 116-136. (in Thai)

Saibua, S. (2007). The method of translation. 8th ed. Bangkok: Thammasat printing house. (in Thai)

Thongwan, S. (2012). Translating American comedy film titles into Thai: strategies and analysis. MA thesis, Silpakorn University. (in Thai)