ศักยภาพด้านการนำเที่ยวของมัคคุเทศก์ในจังหวัดภูเก็ตตามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว -

Main Article Content

ราตรีญา ธีรภัทร์ตระกูล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพของมัคคุเทศก์ในการนำเที่ยว จังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยว ณ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 422 คน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพด้านการนำเที่ยวของมัคคุเทศก์ในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งออกนักท่องเที่ยว รองลงมา คือ ด้านการรับเข้านักท่องเที่ยว ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย คือ ด้านการนำเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ สัญชาติ อาชีพและสถานภาพต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพด้านการนำเที่ยวของมัคคุเทศก์ในจังหวัดภูเก็ตโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพด้านการนำเที่ยวของมัคคุเทศก์ในจังหวัดภูเก็ต โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)

References

Arrunnapuporn, A. 2014. Fundamental knowledge for tourist guide and ASEAN tourism. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)
Chalaecharn, N. and Wongphan, C. 2019. “The desirable characteristics of Thai tourist guide to enter the ASEAN Community inperspective of tourism business operators in Bangkok”. Journal of Rattana Bundit University. 14(1): 1-14. (in Thai)
Chansawang, R. 2015. Professional knowledge for tourist guide and service in tourism industry. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)
Niyom, A. and Panphae, P. 2016. “Competency Study of Tour Guides in Chiang Mai”. Payap University Journal. 26(1): 255-276. (in Thai)
Phuket Province Statistical Office. 2020. Phuket tourism trends. https://www. phuket.nso.go.th.
index.php?option=com_conten&view=article&id=373&itemid=646. 26 January 2020. (in Thai)
Phumee, P. 2016. “Empowering Local Guides in Nong Han
Kumphawapi Wetland, Udon Thani Province”. Journal of community development and life quality. 4(2): 249-250. (in Thai)
Pongcheen, W. 2020. Tourist guide documents for teaching courses. Nakhon Si Thammarat Vocational College. (in Thai)
Pongyat, C. and Pocharee, L. 2018. “The Competency of Tour Guide Affecting the Strength of Preference of Vietnamese Tourists in Ubonratchathani Province”. Mahasarakham Journal. 14(1): 174. (in Thai)
Sangpikul, A. 2013. Research Methodology for Tourism and Hospitality. Bangkok: Dhurakij Pundit University. (in Thai)
Silparcha, W. 2015. Professional knowledge for tourist guide and service in tourism industry. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)