การบริหารการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Main Article Content

เขมิกา สงวนพวก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ตามหลัก 3Rs ประชารัฐ บูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาชน และชุมชน โดยใช้หลัก “บวร” และ (2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs ให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างสวัสดิการจากขยะ และเกิดการจัดสวัสดิการในตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง พื้นที่วิจัย คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวิจัย โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู พนักงานในตำบลโก่งธนู และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะตำบลโก่งธนู จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า


แนวทางการบริหารจัดการขยะขององค์การบริการตำบล โก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีนโยบาย และแผนงานในการสนับสนุนชุมชนให้เป็นชุมชนปลอดขยะ และสนับสนุนการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ตามหลัก 3Rs ด้วยการบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาชน
และชุมชน โดยใช้หลัก “บวร”เชิญชวนให้ประชาชนในตำบลโก่งธนูเข้าร่วมการบริหารจัดการขยะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู โดยประชาชนร่วมทำบันทึกข้อตกลงด้านการบริหารจัดการขยะ มีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ (1) สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ จัดหาผู้ประกอบการมารับซื้อขยะ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม (2) ดำเนินการคัดแยกขยะแต่ละประเภท เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนภายในหมู่บ้าน และร่วมประชาสัมพันธ์ความสำคัญในการจัดการคัดแยกขยะ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะสงเคราะห์เพื่อฌาปนกิจชุมชนตำบลโก่งธนู และ (3) การบูรณาการด้านการจัดการขยะ โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการร่วมกัน สำหรับแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะ
ตามหลัก 3Rs และเกิดการสร้างรายได้ มีสวัสดิการกองทุนธนาคารขยะ โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต้องทำการคัดแยกขยะแล้วนำมาขายฝากกับธนาคารขยะทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ตามจุดที่กำหนด และมีสิทธิได้รับสวัสดิการช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตรายละไม่น้อยกว่า 85,000 บาท


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)