การศึกษาองค์ความรู้วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องพระยาฆานฆาก ฉบับวัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

จักรกฤษณ์ อู่ตุ้ม

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาองค์ความรู้วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องพระยาฆานฆาก ฉบับวัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์” มีวัตถุประสงค์        1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องพระยาฆานฆาก ฉบับวัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพื่อวิเคราะห์คุณธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องพระยาฆานฆาก ฉบับวัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) 


ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อตั้งแต่โบราณกาลนานมา ธรรมเทศนา     พระยาฆานฆากจะนำมาเทศนาเพื่อใช้ในพิธีขอน้ำฝนยามที่บ้านเมืองเกิดความ   แห้งแล้ง ตามประเพณีดั้งเดิมของชาวอำเภอลับแล ธรรมเทศนาพระยาฆานฆากจะนิยมนำมาเทศนาโปรดภิกขุ อุบาสก อุบาสิกาและเหล่าพุทธศาสนิกชนในช่วงเข้าพรรษา โดยใช้เวลาในการประกอบพิธีประมาณ 4 วัน เนื้อหาธรรมพระยาฆานฆาก จะแตกต่างจากพระธรรมเทศนาทั่วไป คือจะเป็นภาษาเหนือที่มีลักษณะเหมือนการแต่งกระทู้ธรรม โดยจะขึ้นต้นนำด้วยพระคาถาบาลี แล้วอธิบายเป็นร้อยแก้วแบบภาษาล้านนา ที่มีความละเมียดละไมในการใช้ภาษา เนื้อหาของการเทศน์เป็นการสั่งสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทำดีละเว้นความชั่ว พร้อมทั้งยังสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไว้อีกด้วย


            คุณธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องพระยาฆานฆาก ฉบับวัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏทั้งหมด 8 ประการด้วยกัน ประกอบด้วย 1. ความขยัน 2. ความซื่อสัตย์ 3. ความมีวินัย 4. ความสุภาพ          5. ความสะอาดกาย 6. ความสะอาดใจ 7. ความสามัคคี และ 8. ความมีน้ำใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)