ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมของลักษณะทางกายภาพห้องเรียน Active Learning ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Main Article Content

พีระศักดิ์ จิ้วตั้น

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมของลักษณะทางกายภาพห้องเรียน Active Learning ในแต่ละด้าน และแนวทางการปรับปรุงห้องเรียน Active Learning ทางกายภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่เคยใช้ห้องเรียน Active Learning ใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามให้ได้มาซึ่งข้อมูล สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 191 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ใช้การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ด้วยเทคนิค Stepwise ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ด้านโต๊ะเรียนและเก้าอี้ ความเหมาะสมและเข้ากันกับการเรียนการสอนมีอิทธิพลมากที่สุดต่อความพึงพอใจโต๊ะเรียนและเก้าอี้โดยรวม 2) ด้านกระดานไวท์บอร์ด การมีระยะที่สามารถมองเห็นการเขียนของผู้สอนได้ชัดเจนมีอิทธิพลมากที่สุดต่อความพึงพอใจกระดานไวท์บอร์ดโดยรวม 3) ด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ การมีระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงในห้องเรียนเหมาะสม โทนเสียงสามารถฟังได้อย่างชัดเจน มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความพึงพอใจอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์โดยรวม 4) ด้านพื้นที่ห้อง การช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกแอ๊กทีฟหรือกระตือรือร้นตลอดเวลามีอิทธิพลมากที่สุดต่อความพึงพอใจพื้นที่ห้องโดยรวม 5) ด้านแสงสว่างในห้องเรียน แสงส่องสว่างทั่วทั้งห้องอย่างสม่ำเสมอมีอิทธิพลมากที่สุดต่อความพึงพอใจแสงสว่างในห้องเรียนโดยรวม 6) ด้านคุณภาพอากาศภายในห้องเรียน การช่วยให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนได้ดี มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความพึงพอใจคุณภาพอากาศภายในห้องเรียนโดยรวม 7) ด้านโทนสีภายในห้องเรียน การช่วยกระตุ้นการคิดผู้เรียนมีอิทธิพลมากที่สุดต่อความพึงพอใจโทนสีภายในห้องเรียนโดยรวม ซึ่งแต่ปัจจัยของแต่ละด้านมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)

References

Ahmad. C.N.C., Yahaya. A, Abdullah. M. F. N. L., Noh. N. M. & Adnan. M. 2015. The Physical Classroom Learning Environment. the 2nd International Higher Education Teaching and Learning Conference 2013.
Boonchuvong, S. 2001. Theory of Teaching. 9th Ed. Bangkok: Suan Dusit University. (in Thai)
Dachakupt, P. 2002. Teaching and Learning that Emphasizes Learners: Concepts, Methods and Teaching Techniques. Bangkok: Master Group Management. (in Thai)
Douglas. D., & Gifford. R. 2001. Evaluation of The Physical Classroom by Students and Professors: A Lens Model Approach. Educational Research, 43(3): 295–309.
Hill. M.C., & Kathryn E. K. 2010. The Impact of Physical Classroom Environment on Student Satisfaction and Student Evaluation of Teaching in the University Environment. Academy of Educational Leadership Journal, 14(4): 65-79.
Jaitiang, A. 2003. Theory of Teaching (Revised Edition). 4th Ed. Bangkok: Odeonstore. (in Thai)
Kittikong, P., Sakunkoo, P., Khuancharee, K. and Arkkarachaiphong, K. 2017. Quantity of Illumination and physical characteristics in the classroom that affects student’s fatigue of eyes feeling Case study: A primary school at Khon Kaen province. *The Office of Disease Prevention and Control 7th Khon Kaen Journal, 24(3): 10-18. (in Thai)
Lao-alongkorn, O. 2017. A Study on Childcare Takers’ Classroom Management at Child Development Centres under Khel-ang Nakorn Municipality Supervision, Lampang Province. Lampang Rajabhat University Journal, 6(1): 185-198. (in Thai)
McLeod, J., Fisher, J., & Hoover, G. 2003. The Key Elements of Classroom Management: Managing Time and Space, Student Behavior, and Instructional Strategies. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Ministry of Education. 2002. National Education Act B.E.2542 (1999) and Amendments (Second National Education Act .B.E. 2545 (2002). Bangkok: Kurusapa Printing Ladphrao. (in Thai)
Ritruechai, O., Santiwes, S. and Tongpong, N. 2017. Psychology of Color: BBL Classrooms. Journal of Education Khon Kaen University, 40(1): 1-14. (in Thai)
Srisa – Ard, B. 1992. Introduction to Research.2th Ed. Bangkok: Odeonstore. (in Thai)
Suranaree University of Technology. 2017. SUT Annual Report 2017. Nakhon Ratchasima: Suranaree University of Technology.
Suranaree University of Technology. 2017. SUT Digital Action Plan 5-Years. Nakhon Ratchasima. Suranaree University of Technology.
Yang. Z., Gerber. B. B., & Mino. L. L. 2013. A Study on Student Perceptions of Higher Education Classrooms: Impact of Classroom Attributes on Student Satisfaction and Performance. Building and Environment, 70: 171-188.