วารสาร “วิพิธพัฒนศิลป์” ISSN 2985-265X (Online) รับตีพิมพ์บทความคุณภาพทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาศิลปะ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี (ไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์)

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน   

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม   

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

นอกจากนี้ วารสารวิพิธพัฒนศิลป์ มีความประสงค์สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของวารสาร เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของวารสาร การให้บริการ ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการของวารสารวิพิธพัฒนศิลป์ ตามแบบประเมินด้านล่างนี้

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการวารสารวิพิธพัฒนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประกาศปิดรับบทความชั่วคราว

2024-02-19

เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

วารสารวิพิธพัฒนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอประกาศปิดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป เนื่องด้วยมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่ในปี 2567 การเปิดรับบทความในปีถัดไปจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ทางกองบรรณาธิการวารสารฯ ขอขอบคุณผู้วิจัยทุกท่านที่ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิพิธพัฒนศิลป์ มา ณ ที่นี้

การนำผลงานที่เผยแพร่ในวารสารวิพิธพัฒนศิลป์ไปใช้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

2023-02-27

ด้วยวารสารวิพิธพัฒนศิลป์ ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 และปัจจุบันกำลังเริ่มเข้าสู่ปีที่ 3 อีกทั้งมีขั้นตอนการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน จากหลากหลายสถาบัน

ทั้งนี้เพื่อตอบรับตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดาวน์โหลดประกาศ ก.พ.อ. 

หากผู้เขียนประสงค์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิพิธพัฒนศิลป์เพื่อใช้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ นั้น โปรดเผยแพร่ผลงานในปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป จึงจะสามารถนำผลงานการเผยแพร่ไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2024): วารสารวิพิธพัฒนศิลป์ (มกราคม - เมษายน 2567)

          วารสารวิพิธพัฒนศิลป์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบไปด้วยความรู้ที่หลากหลายของสาขานาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ศึกษาศาสตร์ การบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมข้ามศาสตร์ โดยแต่ละบทความที่จะได้รับการเผยแพร่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ปัจจุบันวารสารฯ อยู่ในระบบฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

           ในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัย 6 เรื่อง บทความวิชาการ 1 เรื่อง และบทความงานสร้างสรรค์ 1 เรื่อง ได้แก่ 1) A Study of the Music Culture and Characteristics of the Tajik Music in Xinjiang, China 2) การพัฒนากระบวนการสอนนาฏศิลป์ไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ไทยประเภทรำเดี่ยวมาตรฐานของนักศึกษาครูสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 3) การศึกษาความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อคุณภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยนาฏศิลป 4) การสืบทอดและนวัตกรรม: การนำเครื่องเคลือบกว่างฉ่าย เมืองกว่างโจว ศตวรรษที่ 18 -19 มาใช้ในการออกแบบศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ 5) ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยศึกษาจากองค์ความรู้ของครูผู้สอนนาฏศิลป์ที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในบริบทสถานศึกษา 7) ผ้าซิ่นนางหาญ: ตำนานและอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 8) วัตถุแห่งความศรัทธาในศาลเจ้าเฮียบเทียนเก้งกวนเต้กุน

               กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน ที่ทุ่มเทผลิตผลงานทางวิชาการอันทรงคุณค่า และให้ความไว้วางใจในการดำเนินการเผยแพร่บทความในวารสารวิพิธพัฒนศิลป์ และขอขอบคุณผู้ประเมินทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองคุณภาพของทุกบทความที่เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้อย่างเข้มข้นและมีมาตรฐาน

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

วัตถุแห่งความศรัทธาในศาลเจ้าเฮียบเทียนเก้งกวนเต้กุน

ชัยวัฒน์ ลิพอนพล , ทวีรัตน์ กุลดำรงวิวัฒน์ , ปัทมาสน์ พิณนุกูล

118-134

ดูทุกฉบับ