บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “คู่มือมนุษย์” เขียนโดยพุทธทาสภิกขุ

Main Article Content

เศรษฐพงษ์ ศรีเลิศ

บทคัดย่อ

บทวิจารณ์หนังสือ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ

เอกสารอ้างอิง

พุทธทาสภิกขุ. คู่มือมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๓๕.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับสยามรัฐ. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.