พุทธวิธีการบริหารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดพระธรรมกายในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Main Article Content

รุ่งนิภา เหลียง
ขันทอง วิชาเดช

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง พุทธวิธีการบริหารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดพระธรรมกายในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาพุทธวิธีการบริหารงานด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ (๒) เพื่อวิเคราะห์เชิงบูรณาการพุทธวิธีการบริหารด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดำเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า (๑)  พุทธวิธีการบริหารด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีองค์ประกอบสำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) หลักการบริหาร (๒) วิธีการบริหาร (3) เป้าหมายและผลลัพธ์ของการบริหาร  (๒) แนวทางการบูรณาการพุทธวิธีการบริหารเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในสาธารณรัฐเยอรมนี คือ การใช้แนวทางการเผยแผ่พุทธศาสนาแบบ   ผสานวิธีเน้นการประยุกต์หลักธรรมแบบดั้งเดิมเข้ากับศาสตร์การบริหารองค์กรสมัยใหม่ในการกำหนดแผนเชิงกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการเผยแผ่

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กองสื่อธรรมะวัดพระธรรมกาย. รู้จักวัดพระธรรมกาย. กรุงเทพฯ : บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
จํากัด, ๒๕๕๓.
นวพร เรืองสกุล. หลักการในการสร้างและบริหารองค์กรของพระพุทธเจ้า “The Buddha ̉s Principles of Management”. กรุงเทพฯ : ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
นิตย์ สัมมาพันธ์. การบริหารเชิงพุทธ. กรุงเทพฯ : โอ เอส.พร้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๔๑.
บุญทัน ดอกไธสง. การบริหารเชิงพุทธ กระบวนการทางพฤติกรรม. กรุงเทพฯ :
บริษัทบพิธการพิมพ์จำกัด, ๒๕๒๘.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ ๔๐. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๗.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
พระภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว). ศรัทธารุ่งอรุณแห่งสันติภาพโลก. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๑.
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว). หลักการบริหารตามพุทธวิธี. กรุงเทพฯ : รวิกานต์, ๒๕๓๑.
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว). ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฎก : ชุดบทฝึกผู้นำแด่
นักสร้างบารมี. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.
พระมหาประสงค์ กิตฺติญาโณ (พรมศรี). พุทธวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด, ๒๕๕๘.