ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

ชุติภา เดโชศุภกร
เบญจพร โมกขะเวส

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษาวิจัยพบว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ ด้านจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความลับ ด้านทัศนคติในวิชาชีพบัญชี ด้านความโปร่งใส โดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์ของพนักบัญชี อันเป็นเรื่องที่ต้องยึดถือ และสอดคล้องกับจรรยาบรรณนักบัญชีด้านความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นำหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ๑) สัจจะ การมีสัจจะ หรือความซื่อสัตย์ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการทำงาน ๒) ทมะ การหมั่นฝึกฝนและตรวจสอบแก้ไขสิ่งบกพร่องในพฤติกรรมตัวเอง ๓) ขันติ ความอดทน อดกลั้น การฝึกฝนตนในการรับแรงเสียดทานในการทำงาน ๔) จาคะ การเสียสละในเรื่องส่วนตัวหรือสิ่งของส่วนตัว อันเป็นหลักพุทธธรรมที่สนับสนุนด้านความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อนำมาเป็นแนวปฏิบัติงานของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และ ๐.๐๕

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ขวัญชัย ชมศิริ. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต. คณะบัญชี: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๖๑.
นิ่มนวน ทองแสน. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องสำอางในเขตจังหวัดปทุมธานี”.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. คณะบริหารธุรกิจ:มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๗.
ปริยากร ปริโยทัย. “ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย”.วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต. คณะบัญชี: มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ, ๒๕๖๐.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๓๔. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
สมคิด บางโม. “องค์การและการจัดการ”, พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๖๒.
สุภาภรณ์ ยอดมิ่ง.“ผลกระทบของสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพข้อมูลทางบัญชี:สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)”.สารนิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต.คณะการบัญชี: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๘.
อัครเดช ไม้จันทร์. “ปัจจัยที่ผลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา”.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. คณะวิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๖๐.
อัมพรเที่ยงตระกูล.“นักวิชาชีพบัญชีจำเป็นต้องมีทักษะจำนวนหนึ่ง”.รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๑.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, บทวิเคราะห์ธุรกิจ: ธุรกิจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:
https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2562/T26/T26_201903.pdf[ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓]