ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลใน การปฏิบัติงานด้านการบัญชี ของกรมการเงินกลาโหม

Main Article Content

รังสิยา พิทักษ์คีรี
ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของกรมการเงินกลาโหม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะนักบัญชี ๕ ประการคือ ๑.ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ๒.เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ๓.จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๔.ทัศนคติในวิชาชีพบัญชี และ ๕.การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางบัญชี ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ระเบียบวิธีวิจัยได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม ๒๑๕ ชุด และนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาวิจัย พบว่านักบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุน้อยกว่า ๒๕ ปี ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า ๑๐ ปี สมรรถนะนักบัญชีด้านทัศนคติในวิชาชีพบัญชีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากนักบัญชีพึงมีจริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลัก ฆราวาสธรรม ๔     ของทางพระพุทธศาสนา และทางด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านบัญชี การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยยึดถือตามระเบียบอย่างเคร่งครัดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย
กรมการเงินกลาโหม, ภารกิจ วิสัยทัศน์, (ออนไลน์), แหล่งที่มา:https://dfd.mod.go.th/Stru cture/DFD-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87.aspx (๑พ.ค. ๒๕๖๔).
ณัฐธยาน์ หลวงยศ. ความสัมพันธ์ของสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีที่มีต่อคุณภาพการควบคุมภายใน ของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร : บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๖๒.
ภัสณที นุ่มประเสริฐ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานการเงินและบัญชีของหน่วยงานทหารในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๔๖๐.
รัฐพล ประดับเวทย์, “แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีตามแนวคิดอนุกรมวิธานของบลูม”, Veridian E-Journal, ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐): ๑๐๕๑-๑๐๖๕.
วัชรี มีศิลป์, การดำเนินกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดแอลกอฮอล์ด้วยฆราวาสธรรม, นครปฐม : ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒.
สุธาสินี จำปาแดง. สมรรถนะของนักบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบบัญชีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโรงแรม ในเขตภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๖๒.
อาทิตย์ อธิคม. สมรรถนะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารระบบ การเงินและบัญชีของกองทัพบก. กรุงเทพมหานคร : บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม. ๒๕๖๒.