รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมพอเพียงวิถีพุทธ

Main Article Content

พระมหาทวี ละลง
พระมหาปรทัตติ ยาทองไชย
กรรณิการ์ ตั้งตุลานนท์
วิไลพร อุ่นเจ้าบ้าน

บทคัดย่อ

บทความงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมพอเพียงวิถีพุทธ” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะสำคัญของหลักคิหิสุข และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๒) เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมไม่พอเพียงในสังคมไทยยุคบริโภคนิยม รูปแบบการปฏิบัติตามหลักคิหิสุขและหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนในสังคมไทย ๓) เพื่อเสนอรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมพอเพียงวิถีพุทธในสังคมไทย  ผลการวิจัย ดังนี้


พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง โดยจำแนกออกเป็นปัญหาด้านการขาดปัจจัยดำรงชีพ ปัญหาด้านการขาดการพัฒนาศักยภาพที่เพียงพอสำหรับแก้ปัญหา  รวมถึงปัญหาด้านการสร้างภาระหนี้สินซ้ำเติมตนเองและครอบครัว ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อปัจเจกชน และสังคมเป็นวงกว้างโดยสะท้อนผ่านปัญหาเศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม และการล้มละลายของสถาบันครอบครัว


การแก้ปัญหาพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบันนั้น จะต้องใช้หลักปฏิบัติที่มีลักษณะส่งเสริมพฤติกรรมพอเพียง ประกอบด้วยหลักคิหิสุข หลักเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรม เช่น หลักไตรสิกขา หลักสันโดษ หลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ หลักสัปปุริสธรรม ซึ่งมีลักษณะ ๓ ด้าน ได้แก่ สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างรูปแบบปฏิบัติที่ถูกต้อง และสร้างทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมพอเพียงตลอดชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ.หนี้สินครัวเรือนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๘. กรุงเทพมหานคร : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๖๐.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
สัมภาษณ์เลี่ยม บุตรจันทา.ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนบ้านนาอีสานเจ้าของบ้านสวนออนชอน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่า กระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา,๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒.
สัมภาษณ์อภิวรรษ สุขพ่วง. เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี ๒๕๖๐ ไร่สุขพ่วง บ้านเลขที่๑๐๗ หมู่ ๑๐ ตำบลจอม บึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๒ ธค. ๒๕๖๒.