มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมความศรัทธาต่อวิชาชีพการบัญชีให้คงมั่น ช่วยกันจรรโลงหลักวิธีปฏิบัติทางธรรมาภิบาล ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานที่สุจริต โปร่งใส และในวโรกาสที่จะขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ นี้ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือประทานพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยทั้งกายใจแข็งแรงสมบูรณ์มีความพร้อมในการสร้างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติของเราสืบไป

                                                                                                                                           สมชาย ศุภธาดา  

                                                                                                                                            (บรรณาธิการ)

                                                                                                                                         31 ธันวาคม 2564