แนวทางการประเมินและตอบสนองความเสี่ยงการตรวจสอบบัญชีคริปโทเคอร์เรนซีด้านผู้ถือสินทรัพย์

Main Article Content

ประนัย ชมภูกูล
วชิระ บุณยเนตร

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางในการระบุและประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยงในการตรวจสอบ รวมถึงระบุปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการวางแผนการตรวจสอบของบัญชีคริปโทเคอร์เรนซีด้านผู้ถือสินทรัพย์ การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Mann-Whitney U test และ Kruskal-Wallis one way analysis of variance test


ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับการทดสอบการควบคุมมากกว่าการระบุและประเมินความเสี่ยง และการตรวจสอบเนื้อหาสาระ โดยประเด็นที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมเกี่ยวกับการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี และการทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมการป้องกันการเข้าถึง Private keys ส่วนประเด็นที่ให้ความสำคัญน้อยที่สุด คือ การตรวจสอบรายชื่อคู่สัญญาที่ได้รับอนุมัติ และตรวจสอบว่ามีการเข้าทำรายการเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีกับคู่สัญญาที่ไม่ได้รับอนุมัติ นอกจากนี้ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดแนวทางการตรวจสอบที่ระดับความมีนัยสำคัญ 0.05 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดแนวทางในการตรวจสอบ ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงานด้านการสอบบัญชี ประเภทสำนักงานตำแหน่งงานปัจจุบัน และจำนวนบริษัทที่รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชี การศึกษานี้เป็นประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชีในการวางแผนการตรวจสอบบัญชีคริปโทเคอร์เรนซีด้านผู้ถือสินทรัพย์


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

AICPA and CIMA (2020). Accounting for and auditing of digital assets. Retrieved from https://us.aicpa.org/content/dam/aicpa/interestareas/informationtechnology/downloadabledocuments/accounting-for-and-auditing-of-digital-assets.pdf

Bangkok Business (2021). How is Bitcoin invested. Knowing beforehand has an advantage in 2021. Retrieved from http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918610

Chartered Professional Accountants of Canada (2018). Audit considerations related to cryptocurrency assets and transactions. Retrieved from https://www.cpacanada.ca/en/ business-and-accounting-resources/audit-and-assurance/canadian-auditing-standards-cas/publications/cryptocurrency-audit-considerations

Chantabutr, P., Jaensirisak, S & Sawettham, A (2021). Blockchain Technology: Concept and Its Implications for Accounting, Auditing and Supply Chain Management. Journal of Accounting Profession, 17(56). 84-89.

Deloitte (2017). Break Through with Blockchain. Retrieved from http://www.2.deloitte.co,/us/en/pages/financial-services/articles/blockchain-series-deloitte-center-for financialservices.html

Deloitte (2018). Cryptocurrency: Financial reporting implications. Retrieved from https://www.iasplus/com/en/

publications/global/thinking-allowed/2018/thinking-allowed-cryptocurrency-financial-reporting-implications

EY (2021). Accounting by holders of crypto-assets (Updated October 2021). Retrieved from

https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/accounting-by-holders-of-crypto-assets-updated-october-2021

Federation of Accounting Professions (TFAC) (2020). Thai Standards on Auditing (TSA) 315 (Revised), Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment. Retrieved from https://www.tfac.or.th.

Federation of Accounting Professions (TFAC) (2020). Thai Standards on Auditing (TSA) 330 (Revised), The Auditor’s Responses to Assessed Risks. Retrieved from https://www.tfac.or.th.

IFRS Interpretations Committee (2019). Agenda decision on Holdings of cryptocurrencies. Retrieved from https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/agenda-decisions/2019/holdings-of-cryptocurrencies-june-2019.pdf

KPMG (2019). Cryptoassets–Accounting and tax: What’s the impact on your financial statements? Retrieved from https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/04/cryptoassets- accountingaccounting-tax.pdftax.pdf

Mitrapanont, K (2020). Summary of the key points from the discussion of Auditor’s Challenge with AI and Blockchain Technology Part 1. Retrieved from https://www.tfac.or.th/en/Article/Detail/124106

Nishani, Edirisinghe Vincent & Wilkins, Anne M. (2020). Challenges when Auditing Cryptocurrencies. American Accounting Association: Current Issues in Auditing, 14(1), 46 -58.

Palfreyman, J. (2017). Blockchain for government: Building trust, demolishing bureaucracy. Retrieved from https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2017/02/blockchain-governmentbuilding-trust- demolishing-bureaucracy/

Phaukjig, P. (2021). Cryptocurrency and Taxation. Tax Policy Journal, 2(19), 1–3.

PwC (2019). Cryptographic assets and related transactions: accounting considerations under IFRS. Retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-16/cryptographic-assets-related-transactions-accounting-considerations-ifrs-pwc-in-depth.pdf

Siam Blockchain (2017). What is Blockchain technology and how it can change the world. Retrieved from http://www.siamblockchain.com/2017/06/04/blockchain-A3/

Sincharoonsak, T. & Nakavisute, I. (2020). Effect of blockchain on accounting information security.

Journal of MCU Nakhondhat, 7(5), 1–11.

U.S. Government Accountability Office (2019). Blockchain & Distributed Ledger Technologies. Retrieved from https://www.gao.gov/products/gao-19-704sp.