ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2024)

					ดู ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2024)

    วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ เป็น ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2567 การเข้าสู่ปีที่ 20 มีการเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญเกิดขึ้น คือ วารสารได้เปลี่ยนชื่อเป็นวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Journal of Environmental and Sustainable Management) เพื่อขยายขอบเขตการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้ครอบคลุมประเด็นความยั่งยืนที่เป็นวาระสำคัญของโลก ด้วยมุ่งตอบโจทย์การมีส่วนร่วมทั้งในประเด็นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมิติอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

        วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Journal of Environmental and Sustainable Management) มีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม เปิดรับพิจารณาตลอดทั้งปี

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-24

บทบรรณาธิการ Editorial

บทความวิจัย Research

หนังสือน่าอ่าน Must Read

เกี่ยวกับวารสาร Journal Information