มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางนันทนาการจากการเติมทรายชายหาดเพื่อป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่ง ณ ชายหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • คมวิทย์ ศิริธร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • ปทุมพร หิรัญสาลี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

DOI:

https://doi.org/10.14456/jesm.2024.5

คำสำคัญ:

มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางนันทนาการ, การเติมทรายชายหาด, การกัดเซาะชายฝั่ง

บทคัดย่อ

     การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดชลาทัศน์เป็นปัญหามานาน ภาครัฐเลือกวิธีป้องกันการกัดเซาะด้วยวิธีเติมทรายชายหาด เพราะป้องกันการกัดเซาะและใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ วัตถุประสงค์การศึกษา 1.ศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ทางนันทนาการ และ 2.เพื่อประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางนันทนาการบริเวณเติมทราย โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วนบุคคลและเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้พักผ่อนหย่อนใจบริเวณเติมทราย 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญและวิเคราะห์อุปสงค์การใช้บริการด้วยสมการถดถอยพหุคูณพร้อมคำนวณส่วนเกินผู้บริโภคจากพื้นที่ใต้เส้นอุปสงค์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้พักผ่อนหย่อนใจมากับครอบครัวหรือคนรักและทำกิจกรรมปิกนิก ใช้ระยะเวลาเดินทางไป-กลับ 30 นาที สะท้อนถึงความสำคัญของบริเวณเติมทรายว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่ ทางด้านการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางนันทนาการบริเวณเติมทราย มูลค่า 25.5 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 461.10 บาทต่อคนต่อครั้ง ในขณะที่งบประมาณการเติมทรายบริเวณหาดชลาทัศน์กว่า 14.7 ล้านบาทโดยประมาณ สะท้อนถึงประโยชน์จากการเลือกใช้วิธีเติมทรายเพื่อป้องกันการกัดเซาะและใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ภาครัฐสามารถนำข้อมูลงานวิจัยนี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในพื้นที่ต่อไป

References

Beach Lover. (2021). Where and how do you add sand to Chalatat Beach?. Retrieved March 8, 2023, from https://beachlover.net/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87/

Chankaew, P., Hoamuangkaew, W., & Suksard, S. (2013). The Valuation of Recreational Value of Wiang Kosai National Park, Phrae Province and Lampang Province. Thai Journal of Forestry, 32 (Supplementrary), 195–203.

Tantivasadakarn, C. (2009). Microeconomics: Theory and Applications [In Thai]. Bangkok: Thammasat University Press.

Das, S. (2013). Travel cost method for environmental valuation. Center of Excellence in Environmental Economics, Madras School of Economics, Dissemination Paper, 23.

Department of Marine and Coastal Resources. (2010). 5 years of coastal crisis, Samila Beach has only one name left. Retrieved March 14, 2023, from https://www.dmcr.go.th/detailAll/1045/nv/16.

Department of Marine and Coastal Resources. (2013). Guidelines for prevention and problem solving. Retrieved March 12, 2023, from https:// https://warning.dmcr.go.th/th/knowledge/detail/1226.

Department of Marine and Coastal Resources. (2023). Coastal erosion. Retrieved February 12, 2023, from https://km.dmcr.go.th/c_55/d_19692.

Department of Marine and Coastal Resources. (2024). Surveying the status of the coastline in Songkhla Province. Retrieved April 9, 2023, from https://edailyreport.dmcr.go.th/milestone/detail/9865.

Department Of Mineral Resources. (2024). Causes of coastal erosion. Retrieved February 12, 2024, from https://www.dmr.go.th/ Causes of coastal erosion/.

Department of Provincial Administration. (2023). Population statistics. Retrieved July 3, 2023, from https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/view.

Foti, G., & Sicilia, C. L. (2013). Analysis, evaluation and innovative methodologies to prevent coastal erosion. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 169, 219-230.

Hatyaitoday. (2020). Chalatat Beach, Songkhla Province There was a phenomenon of a frozen beach cutting into a cliff. Retrieved February 9, 2024, from https:// https://www.hatyaitoday.com/songkhla-chalatat-beach/.

Iamtrakul, P., Teknomo, K., & Hokao, K. (2005). Public Park valuation using travel cost method. In Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies (5), 1249-1264.

Jeyakom, R., Kanplumjit, T. & Koonpoon, R. (2014). A Study on the Changes of Coastal Topography related to Erosion and Wave Action at Chalathat Beach Songkhla Municipality [In Thai]. Research Report, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya.

Khunkitti, K. & Ritphring, S. (2020). Determination of coastal setback: A case study of Chalatat Beach, Songkhla Province. National Convention on Civil Engineering, 23(3), 25-36.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607–610.

Lyssiotou, P. (2000). Dynamix analysis of British demand for tourism abroad. Empirical Economic, 15, 421-436.

Masamae, R. (2011). Recreational economic value of Sai Khao Waterfall, Tambon Sai Khao, Khok Pho District, Pattani Province ( Master’ s Thesis). Prince of Songkhla University.

Nidhinarangkoon, P., & Ritphring, S. (2021). Beach Tourism Carrying Capacity Assessment to Sea Level Rise Scenarios. KKU Research Journal (Graduate Studies), 21(3), 27-42.

Nidhinarangkoon, P., & Ritphring, S. (2023). Adaptation Measure to Sea Level Rise by Beach Nourishment at Banpae Beach, Rayong Province. Engineering and Technology Horizons, 40(2), 15–23.

Nuim, B. (2016). The Evaluation Data of Willingness to Pay for Preventing and Correcting the Erosion at the Saensuk Municipality, Chonburi Province [In Thai]. Burapha University, Chonburi.

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. (2007). The situation of erosion on the Gulf of Thailand coast is critical. Retrieved February 13, 2023, from https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web/viewer.php.

Penpong, M. S. (2020). An Economics Valuation of Recreational Benefits of Coral Reef at Mu Kho Ang Thong National Park, Surat Thani Province. Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University, 7(1), 175–201.

Pornpinatepong, K., Boonma, J. & Jirakiatikul, S. (2015). Policy Approaches of Sandy Beach Erosion Management: A Cost-Benefit Analysis. 19(1), 27-64.

Thareesung K. & Thaveewat P. (2017). The Evaluation of Recreational Use Value of Si Racha Seaside Public Park. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 4(1), 33-42.

Willis, K. G. & Garrod, G. D. (1991). An individual travel cost method of evaluating forest recreation. Journal of agricultural Economics, 42(1), 33-42.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-06-21

How to Cite

ศิริธร ค., & หิรัญสาลี ป. (2024). มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางนันทนาการจากการเติมทรายชายหาดเพื่อป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่ง ณ ชายหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน, 20(1), 80–99. https://doi.org/10.14456/jesm.2024.5

ฉบับ

บท

บทความวิจัย Research