สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน
          วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 นับว่าผ่านมา 9 ปี กับผลงานวิจัยที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ด้วยเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นทั้งผลงานเชิงประจักษ์ และผลงานเชิงสร้างสรรค์ สำหรับฉบับนี้มีผลงานวิจัยจำนวน 12 เรื่อง ที่ประกอบไปด้วยงานวิจัยด้านข้าวพื้นเมืองของจังหวัดตราด ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวที่มีทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดชุมพร นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านการเกษตร ผู้สูงอายุ หรือ แม้แต่ผู้ป่วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน ก็มีหลายรูปแบบที่เน้นทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการสมัยใหม่ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าผลงานวิจัยนั้นมีหลากหลายรูปแบบที่นักวิจัยได้ผลิตผลงานดีๆ มาให้อ่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับชุมชน ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการระบาดของโรค COVID-19 จะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่องานวิจัยเชิงพื้นที่ แต่นักวิจัยก็ได้ปรับตัวเองเพื่อสานต่องานวิจัยให้เกิดความต่อเนื่อง
          กองบรรณาธิการขอขอบคุณทีมงานวิจัยที่ได้ทำผลงานวิจัยดีๆ มาเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน หวังว่าคงได้รับการอนุเคราะห์จากท่านต่อไปในภายภาคหน้า
          กองบรรณาธิการขอแจ้งให้ นักวิชาการ นักวิจัย ได้ทราบว่าวารสารฯ เป็นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานของท่าน ไม่น้อยกว่า 3 ท่านต่อบทความ เพื่อที่ท่านจะได้ทำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของท่านได้อย่างแน่นอน
พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 27-08-2021

การจัดทำผังชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร

นรา พงษ์พานิช, อำนาจ รักษาพล, เบญจมาศ ณ ทองแก้ว, ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์, อำพล ธานีครุฑ, วิจิตร พันธุ์พืช, อรอนงค์ เย็นบางสะพาน, พรศรี รัตนราช, สถาพร หิ้นเตี้ยน

352-365

การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุจากการสร้างสรรค์ชิ้นงานสู่แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ดวงจันทร์ แก้วกงพาน, ชิสาพัชร์ ชูทอง, ฉัตรสุดา มาทา, สมศักดิ์ ศรีสวการย์ , สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์

433-444

ผลของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราดต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเส้น

พชร แก้วดี, กุณฑล งาเจือ, สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ, อมร ไชยแสน, กรกนก ปานอำพันธ์

445-451