แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเศวต อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

Main Article Content

ทนงศักดิ์ เอ้งฉ้วน
อรอนงค์ เฉียบแหลม

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฐานทรัพยากรในการรองรับการท่องเที่ยว ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว นโยบายและความต้องการของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเศวต ทำการศึกษาโดยสำรวจและประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สัมภาษณ์เชิงลึกจากชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 35 คน ผลการศึกษาพบว่า อุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเศวตมีจุดเด่นด้านความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและความสวยงามของประติมากรรม คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมมีคะแนนอยู่ในระดับ “ดี” (68.88 คะแนน) มีนโยบายการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเศวตด้านจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก แต่อย่างไรก็ตามแหล่งท่องเที่ยวยังขาดแผนการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลกระทบของพื้นที่ นอกจากนี้ชุมชนท้องถิ่นมีความต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและดูแลรักษาทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวควรมีแนวทางการอนุรักษ์และการติดตามและประเมินผลกระทบ เพื่อให้อุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเศวตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Article Details

How to Cite
[1]
เอ้งฉ้วน ท. และ เฉียบแหลม อ. 2021. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเศวต อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 9, 3 (ส.ค. 2021), 340–351.
บท
บทความวิจัย

References

Jungprawate, P. 2017. Community needs in developing potential for conservation tourism management: A case study of Klong Suan 100 years old market, Bang Bo district, Samut Prakan province. Journal of Hospitality and Tourism 12(1): 36-49. (in Thai)

Kaewsanga, P. and N. Chamnongsri. 2012. Creative Tourism: A new choice of Thai tourism. Suranaree Journal of Social Science. 6(1): 91-109. (in Thai)

Keawkomg, S. and S. Polpuk. 2017. Administration of coastal restoration in Krabi province by the Krabi provincial administrative organization according to the sufficiency economy philosophy. EAU Heritage Journal 7(2): 192-203.

Na Thongkaew, B., A. Raksapol, J. Phengkona and B. Jittapraphan. 2017. Potential and guidelines for tourism development in Khanthuli sub-district, Suratthani province. Area Based Development Research Journal 9(2): 106-121. (in Thai)

Onpreeda, R. 2015. The sustainable tourism development of Ratchaburi and Samut Songkhram provinces. Journal Phranakhon Rajabhat University 6(1): 135-145. (in Thai)

Phosittiphan, T. 2013. The development of historical tourism based on the ancient temple of Wiang Setthi, Nongfaek sub-district, Sarapee district, Chiang Mai province. Far Eastern University Academic Journal. 7(1): 69-78. (in Thai)

Phuwanatwichit, T. 2016. Cultural capital development and tourism attraction management for culture village Wiang Tha Kan, San Pa Tong district, Chiang Mai province. Journal of Community Development and Life Quality 5(1): 14-23. (in Thai)

Punyapapassorn, N. 2020. The application of influencer marketing strategies to raise awareness for Russian tourists. Journal of the Association of Researchers. 25(3): 304-320. (in Thai)

Puttamasuwan, P. 2016. Development of a community participatory model for Chaiyaphum ecotourism management: A case study of Mor Hin Khao. Journal of Community Development and Life Quality 4(2): 235-248. (in Thai)

Rattanavorragant, N. 2018.Local administrative organization and legal measures for tourism promotion. Journal of Rom Pruk, Krirk University 36(3): 179-202. (in Thai)

Singkhalah, S. 2017. Lecturer, Tourism Industry department, Faculty of business administration, Rajapruk University, Phuket center. Journal ofHumanities and Social Sciences

Rajapruek University. 3(2): 127-136. (in Thai)

Singsaktrakul, P. and P. Sermkarndee. 2013. The study of potentiality and conservation tourism development approach of Baan Thung-Maprang, Kuan Doan district and Baan Ton-Panan, Kuan Kalong district in Satun province. Suthiparithat Journal. 27(83): 97-112. (in Thai)

Songklin, P. 2014. Local tourism management: A case study of tourism management in Ban Sasom, Khong Chiam district, Ubon Ratchathani province. Journal of Government Politics. 5(1): 105-117. (in Thai)

Srihirun, J., K. Wangkuanklang, R. Naithao and S. Taladsub. 2020. Attracting generation z tourists with tourism element to participate in Heet-Sib-Song tradition in Khon Kaen province. Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies. 5(1): 32-50. (in Thai)