Published: 2018-01-31

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง

อังศินันท์ อินทรกำแหง, ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล, วิชุดา กิจธรธรรม, สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, อรัญ วานิชกร, ศรัณย์ พิมพ์ทอง, อัจศรา ประเสริฐสิน, สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์, เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช, พิชชาดา สุทธิแป้น (Author)

42-62

วิธีการสร้างแบรนด์และผลของการสร้างแบรนด์ ภายในองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

วีรพงษ์ (Weerapong) พวงเล็ก (Pounglek), นริสรา (Narisara) พึ่งโพธิ์สภ (Peungposop), ดุษฎี (Dusadee) โยเหลา (Yoelao) (Author)

103-125

ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด

ธนยศ สุมาลย์โรจน์, นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, เธียรชัย งามทิพย์วัฒน์ (Author)

126-145

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทำงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ของทีมสุขภาพในชุมชน: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์

สุดา suda วงศ์สวัสดิ์ wongsawad, นริสรา Narisara พึ่งโพธิ์สภ Peungposop, ดุษฎี dusadee โยเหลา yoelao, จุฑารัตน์ Chutarat สถิรปัญญา Sathirapanya (Author)

191-207