บรรณาธิการ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองบรรณาธิการ

            ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต                  ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
            รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
            ศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร กาญจนการุณ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
            รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย            มหาวิทยาลัยมหิดล
            รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา  พึ่งโพธิ์สภ          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองจัดการ

            นางสาวกรวิกา กัปตพล                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

            นายวัฒนชัย กลั่นกลึง                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ