บรรณาธิการ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองบรรณาธิการ

            ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต                  ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
            รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
            รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร กาญจนการุณ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
            รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย            มหาวิทยาลัยมหิดล
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา  พึ่งโพธิ์สภ          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเทพ พูนพล               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองจัดการ

            นางกรรณิการ์  ศรีเกตุ                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ