Contact

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 17600 โทรสาร (02) 258-4482

Principal Contact

ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
Phone 026495000#17600

Support Contact

กรรณิการ์ ศรีเกตุ
Phone 02-649-5000 ext 17611