ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด

Authors

  • ธนยศ สุมาลย์โรจน์ Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
  • นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เธียรชัย งามทิพย์วัฒน์ Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Keywords:

medical professionalism, medical student, scale validity, scale reliability, ความเชื่อมั่น, ความเที่ยงตรง, นักศึกษาแพทย์, ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณสมบัติการวัดของแบบวัดความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นจากการนิยามของ American Board of Internal Medicine (ABIM) และจากแบบวัดต่างประเทศ แบบวัดที่สร้างขึ้นนี้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 2 – 6 จำนวน 695 คน ประกอบด้วยชาย 325 คน (ร้อยละ 46.8) และหญิง 369 คน (ร้อยละ 53.2) ผลการวิจัยพบว่าแบบวัดประกอบด้วยคำถาม 32 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.932 สำหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าแบบจำลองการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (c2 = 2210.32, df = 458, CFI = 0.97, TLI = 0.96, RMSEA = 0.074, SRMR = 0.053, GFI = 0.83) และสนับสนุนว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 2) การมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ผู้ป่วย สังคม และวิชาชีพ 3) การหมั่นพัฒนาตนและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ 4) การให้ความสำคัญต่อบทบาทของวิชาชีพ 5) การมีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความชอบธรรม ยึดถือกฎระเบียบ และ 6) การเคารพในสิทธิของผู้อื่น ดังนั้นแบบวัดความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นจึงมีคุณภาพในการวัดที่เชื่อถือได้และสามารถนำไปใช้ประเมินเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ของนักศึกษาแพทย์ได้ต่อไป

Medical Professionalism: Development and Validation of Medical Professionalism Scale (MPS)

The main purpose of this study was to develop and test the psychometric properties of the Medical Professionalism Scale (MPS). The definition of professionalism was developed from the review of the guidelines by the American Board of Internal Medicine (ABIM) and previous scales in order to create a questionnaire assessing medical professionalism. The developed scale was then tested for content validity by experts. The participants were 695 medical students studying in the second to sixth year in faculty of Medicine Siriraj Hospital, Bangkok. They consisted of 325 males (46.8%) and 369 females (53.2%). The final version of the MPS had 32 items, with the Cronbach’s alpha coefficient of 0.932. The confirmatory factor analysis revealed that the model was fitted to the empirical data and also the 6-factors model was confirmed: altruism (factor 1); accountability (factor 2); excellence (factor 3); duty (factor 4); honour and integrity (factor 5); and finally, respect to other (factor 6) (c2 = 2210.32, df = 458, CFI = 0.97, TLI = 0.96, RMSEA = 0.074, SRMR = 0.053, GFI = 0.83). The Medical Professionalism Scale had good psychometric properties in terms of validity and reliability that reflected six elements of professionalism. It can be used to assess and cultivate professionalism in medical students. 

References

งานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. (2555). มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕. สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน 2558, จากhttp://www1.si.mahidol.ac.th/education/si/attachments/article/167/document_y2555.pdf
งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. (2555). คำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชัยรัตน์ ฉายากุล. (2555). ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์. ใน ชัยรัตน์ ฉายากุล, กวิวัณณ์ วีรกุล, รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ และวิเชียร ทองแตง (บรรณาธิการ). จริยธรรมทางการแพทย์. (หน้า 39-51). กรุงเทพฯ: เดือนตุลา.
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2554). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. สืบค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2560. จาก http://www.royin.go.th/dictionary/
อรพินทร์ ชูชม. (2545). การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ (เอกสารอัดสำเนา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Al-Eraky, M. M., Chandratilake, M., Wajid, G., Donkers, J., & van Merriënboer, J. (2013). Medical professionalism: Development and validation of the Arabian LAMPS. Medical teacher, 35(sup1), S56-S62.
Arnold, L., & Stern, D. T. (2006). Chapter 2 What is medical professionalism? In Stern, D. T. (Eds.), Measuring Medical Professionalism (pp. 15-37). NY: Oxford University Press.
Bahazic, W., & Crosby, E. (2011). Physician professional behavior affects outcomes: a framework for teaching professionalism during anesthesia residency. Canadian Journal of Anesthesia, 58, 1039–1050. DOI: 10.1007/s12630-011-9579-2.
Bendapudi, N. M., Berry, L. L., Frey, K. A., Parish, J. T., & Rayburn, W. L. (2006). Patients’ perspectives on ideal physician behaviors. Mayo Clinic Proceedings, 81, 338–344.
Blackall, G. F., Melnick, S. A., Shoop, G. H., George, J., Lerner, S. M., Wilson, P. K., ... & Kreher, M. (2007). Professionalism in medical education: The development and validation of a survey instrument to assess attitudes toward professionalism. Medical teacher, 29(2-3), e58-e62.
Brennan, M. D., & Monson, V. (2014). Professionalism: good for patients and health care organizations. Mayo Clinic Proceedings, 89, 444–452. DOI:10.1016/j.mayocp.2014.01.011.
Burroughs, T. E., Davies, A. R., Cira, J. C., & Dunagan, W. C. (1999). Understanding patient willingness to recommend and return: a strategy for prioritizing improvement opportunities. The Joint Commission Journal on Quality Improvement, 25, 271–287.
Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
Klemenc-Ketis, Z., & Vrecko, H. (2014). Development and validation of a professionalism assessment scale for medical students. International Journal of Medical Education, 5, 205-211.
Lis, C. G., Rodeghier, M., & Gupta, D. (2011). The relationship between perceived service quality and patient willingness to recommend at a national oncology hospital network. BMC Health Services Research, 11, 46.
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
Patel, P., Robinson, B. S., Novicoff, W. M., Dunnington, G. L., Brenner, M. J., & Saleh, K. J. (2011). The disruptive orthopedic surgeon: Implications for patient safety and malpractice liability. The Journal of Bone and Joint Surgery, 93(1–6), e126.
Pellegrino, E. D. (2002). Professionalism, profession and the virtues of the good physician. Mount Sinai Journal of Medicine, 69(6), 378-84.
Ping, R. A. (2007). Is there any way to improve Average Variance Extracted (AVE) in a Latent Variable (LV) X? Retrieved from http://home.att.net/~rpingjr/LowAVE.doc
Stevens, J. P. (1992). Applied multivariate statistics for the social sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Needham, MA: Pearson Education Inc.
Tsai, T. C., Lin, C. H., Harasym, P. H., & Violato, C. (2007). Students’ perception on medical professionalism: the psychometric perspective. Medical teacher, 29(2-3), 128-134.

Translated Thai References (ส่วนที่แปลรายการอ้างอิงภาษาไทย)
Choochom, O. (2002). Construction and development of measuring instruments in behavioral science [Mimeograph]. Bangkok: Srinarkharinwirot University.
Education Department, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. (2012). Qualifications for Higher Education in Doctor of Medicine (M.D.) Program 2012. Retrieved from http://www1.si.mahidol.ac.th/education/si/attachments/article/167/document_y2555.pdf
Office of the Royal Society. (2001). Dictionary of the Royal Society. Retrieved from http://www.royin.go.th/dictionary/
Shayakul, C. (2012). Medical Professionalism. In Shayakul, C., Veerakul, G., Pradithsuwan, R., & Thongtang, V. (Eds.), Medical Ethics (pp.39-51). Bangkok: Duen Tula Publishing House.
Virtue and Ethic Division, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University (2012). HRH Prince Mahidol of Songkla’s Doctrines (3rd ed.). Bangkok: Mahidol University.

Downloads

Published

2018-01-31

How to Cite

สุมาลย์โรจน์ ธ., ศุภฤกษ์ชัยสกุล น., & งามทิพย์วัฒน์ เ. (2018). ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด. Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), 126–145. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/91624