เผยแพร่แล้ว: 13-08-2020

บทความที่ 1 : ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล, นิสากร ยินดีจันทร์, อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค, ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา, จเร เถื่อนพวงแก้ว, ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์, ทอมมี่ เจนเสน, Mwangati Whenda Bhose NG oli

107-120

บทความที่ 4 : “นิเวศสื่อ” เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, การดา ร่วมพุ่ม, มาโนช ชุ่มเมืองปัก

147-168