วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร :
Interdisciplinary social sciences and communication journal
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - กันยายน 2561
ISSN : 2630-0478
วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ
ของคณาจารย์ นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนนักวิชาการทั่วไปในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาตำรวจศาสตร์ และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

วาระการตีพิมพ์ : ปีละ 3 ฉบับ

หมายเหตุ: ปัจจุบันวารสารฯ เปลี่ยนแปลงช่วงเดือนของการตีพิมพ์เป็นไปตามระบุข้างต้น เนื่องเพราะยึดตามสากลนิยม

เผยแพร่แล้ว: 15-08-2019

กองบรรณาธิการ

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม

การวิเคราะห์การสร้างตัวละครตัวเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight

สิตมณี เจียรบุตร, สิริกานต์ จุทะบาล, อาทิตยา หมาดหลี, จอมขวัญ สุทธินนท์

55-68