Published: 2016-01-29

การศึกษาจิตสำนึกสาธารณะของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วังน้อย)

พระมหาไพรสณฑ์ โข่ต๊ะ, สุวพร ตั้งสมวรพงษ์, อัจฉรา วัฒนาณรงค์

17-37

ภาวะผู้นำของพระนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วังน้อย)

พระมหาชินวุฒิ สายงาม, จารุวรรณ สกุลคู, อรรณพ โพธิสุข

39-59

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

เอกพล วิเศษวิวัฒนากุล, วิชิต อู่อ้น, พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล

83-90

ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมในจังหวัดแพร่

ธีระวุฒิ อินจันทร์, ชัยยันต์ เมธานุวัฒนเดช, รัฐศาสตร์ ทองสุข, พรพิพัฒน์ เจนธรรมคุณ

91-111

Principles of Econometrics

ยอดยิ่ง ธนะทวี

113