การศึกษาปัจจัยด้านการบริหารการจัดการสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการของน้ำพุร้อน สวนสาธารณะรักษะวารินอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

Main Article Content

อรชา สกุลสิงห์
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
ยิ่งยศ โชคชัยวรรัตน์

Abstract

-

Article Details

How to Cite
สกุลสิงห์ อ., เลิศพุทธรักษ์ ศ., & โชคชัยวรรัตน์ ย. (2016). การศึกษาปัจจัยด้านการบริหารการจัดการสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการของน้ำพุร้อน สวนสาธารณะรักษะวารินอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 6(1), 69–82. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47653
Section
บทความวิจัย