การศึกษาจิตสำนึกสาธารณะของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วังน้อย)

Main Article Content

พระมหาไพรสณฑ์ โข่ต๊ะ
สุวพร ตั้งสมวรพงษ์
อัจฉรา วัฒนาณรงค์

Abstract

-

Article Details

How to Cite
โข่ต๊ะ พ., ตั้งสมวรพงษ์ ส., & วัฒนาณรงค์ อ. (2016). การศึกษาจิตสำนึกสาธารณะของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วังน้อย). Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 6(1), 17–37. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47650
Section
บทความวิจัย