การศึกษาการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดลพบุรี และจังหวัดอ่างทอง

Main Article Content

สุกัญญา พยุงสิน

Abstract

-

Article Details

How to Cite
พยุงสิน ส. (2016). การศึกษาการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดลพบุรี และจังหวัดอ่างทอง. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 6(1), 61–68. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47652
Section
บทความวิจัย