ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมในจังหวัดแพร่

Main Article Content

ธีระวุฒิ อินจันทร์
ชัยยันต์ เมธานุวัฒนเดช
รัฐศาสตร์ ทองสุข
พรพิพัฒน์ เจนธรรมคุณ

Abstract

-

Article Details

How to Cite
อินจันทร์ ธ., เมธานุวัฒนเดช ช., ทองสุข ร., & เจนธรรมคุณ พ. (2016). ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมในจังหวัดแพร่. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 6(1), 91–111. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47656
Section
บทความวิจัย