การผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการทำวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ

Main Article Content

ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์

Abstract

-

Article Details

How to Cite
เลิศพุทธรักษ์ ศ. (2016). การผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการทำวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 6(1), 7–16. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47649
Section
บทความวิจัย