การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

  • คมสัน พรมเสน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำสำคัญ: การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1.การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   2. แนวการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประชากร คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดท่าพูด จำนวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

    ผลการวิจัยพบว่า

  1. การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การกำหนดการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล, การร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง, การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน, การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน, การศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร, การสำรวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน และการประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง
  2. แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน  มีแนวทางเพิ่มเติมคือ ผู้บริหารควรวางแผนประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ผู้บริหารและครูควรร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสูตร และควรมีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงมีการนิเทศให้คำปรึกษา ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับครู มีการสำรวจความพร้อม ความต้องการของครู นักเรียน และชุมชน โดยจัดทำเครื่องมือสำรวจที่หลากหลาย เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบกิจกรรมและเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย.
ขัตติยะ โคตถา. (2558). การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,
จุฑามาส โกมลทรรค. (2556). การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง. ปริญญานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ,
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. (19 สิงหาคม 2542). ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116.
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
อลิษา สืบสิงห์. (กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2558). การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 10(3). 365 – 366.
ภาษาอังกฤษ
Lee J. Cronbach. (1947). Essential of Psychological Testing. New York Harper & Row Publishers
เผยแพร่แล้ว
2020-07-01
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)