การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

Main Article Content

พระเปลี่ยน จนฺทูปโม สิมตะมะ

Abstract

หลักสำคัญในคำสอนตามแนวพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ชาวพุทธได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสุขในสังคมไทย ตามที่องค์พระศาสดา นักการศึกษาได้ให้ความเห็นภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันมากนักคือ ต่างก็เน้นไปที่ความสุขทางใจและการหลุดพ้น แต่มีบ้างเล็กน้อยที่นักปรัชญาและนักคิดให้ความหมายเรื่องของความสุขทางจิตใจและทางกายว่าอยู่ในระดับการตอบสนองขั้นพื้นฐานหรือระดับกามคุณและให้ละเอียดอ่อนขั้นสูงขึ้นมุ่งสู่ความสุขเป็นนิรันดร์ได้โดยเฉพาะแนวการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขคนไทยในพระพุทธศาสนากล่าวถึงความสุขว่ามีหลากหลายระดับ สำหรับผู้ครองเรือนให้สามารถดำรงชีวิตได้อยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย จะต้องมีจริยธรรมได้ฝึกฝนจิตใจที่ดีงามผ่องใสให้สูงขึ้นตามหลักพุทธธรรมส่วนผู้สละเรือนแล้วจะมุ่งเน้นประโยชน์ลึกซึ้งทางจิตใจที่สามารถฝึกฝนไปสู่จุดหมายขั้นสูงสุดคือ “ความสุขแท้จริง” สู่โลกุตตรสุข “มรรค ผล และนิพพาน” ที่อาจใช้เวลาพัฒนาตลอดชีวิตหรือเป็นการสะสมผลบุญการปฏิบัติที่จะติดตามตัวเราข้ามภพข้ามชาติได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สิมตะมะ พ. จ. (2018). การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, 4(1), 101–116. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/143853
Section
Research Article