การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

Main Article Content

พระเปลี่ยน จนฺทูปโม สิมตะมะ

Abstract

หลักสำคัญในคำสอนตามแนวพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ชาวพุทธได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสุขในสังคมไทย ตามที่องค์พระศาสดา นักการศึกษาได้ให้ความเห็นภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันมากนักคือ ต่างก็เน้นไปที่ความสุขทางใจและการหลุดพ้น แต่มีบ้างเล็กน้อยที่นักปรัชญาและนักคิดให้ความหมายเรื่องของความสุขทางจิตใจและทางกายว่าอยู่ในระดับการตอบสนองขั้นพื้นฐานหรือระดับกามคุณและให้ละเอียดอ่อนขั้นสูงขึ้นมุ่งสู่ความสุขเป็นนิรันดร์ได้โดยเฉพาะแนวการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขคนไทยในพระพุทธศาสนากล่าวถึงความสุขว่ามีหลากหลายระดับ สำหรับผู้ครองเรือนให้สามารถดำรงชีวิตได้อยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย จะต้องมีจริยธรรมได้ฝึกฝนจิตใจที่ดีงามผ่องใสให้สูงขึ้นตามหลักพุทธธรรมส่วนผู้สละเรือนแล้วจะมุ่งเน้นประโยชน์ลึกซึ้งทางจิตใจที่สามารถฝึกฝนไปสู่จุดหมายขั้นสูงสุดคือ “ความสุขแท้จริง” สู่โลกุตตรสุข “มรรค ผล และนิพพาน” ที่อาจใช้เวลาพัฒนาตลอดชีวิตหรือเป็นการสะสมผลบุญการปฏิบัติที่จะติดตามตัวเราข้ามภพข้ามชาติได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สิมตะมะพ. จ. (2018). การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, 4(1), 101-116. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/143853
Section
Research Article