ผลการจดการเรยนรแบบเดกนกวจยทมตอการคดวเคราะหของเดกปฐมวย THE EFFECTS OF CHILDREN AS RESEARCHERS LEARNING MANAGEMENT ON PRESCHOOL CHILDREN’S ANALYTICAL THINKING

Main Article Content

กุลละชาติ ชาญศร

บทคัดย่อ

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 3-4 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)